Zinatniska raksta tulkojums

Raksta tulkojums ir diezgan liels. Ja mçs plânojam tulkot jebkuru tekstu, mums ir jârûpçjas ne tikai par „apgûtajiem” vârdiem un çdieniem, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik raksturîgas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta rakstu angïu valodâ, to neizpilda tîri "akadçmiskâ" veidâ, bet izmanto savu individuâlo izskatu un pievienoto idiomu.

Lîgumâ ar to, ka globâlâ interneta tîkla darbs joprojâm ir augstâks, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Piemçram, izveidojot tîmekïa vietni, ar kuru mçs vçlamies sasniegt lielâku saòçmçju skaitu, mums tas jâieraksta daþâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu valodâ un mûsu valodâ, ir jâiesniedz ne tikai tulkoðanas prasmes, bet arî enerìija, lai noteiktu jûsu pilnvaras un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kâ viòð strâdâ darbâ? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs varçsim uzminçt, kas ir vietne, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekama. Tâdçï ir papildu, jo Google tulkotâjs iztulko izvçlçto rakstu, pamatojoties uz vârdu „vârds”. Tâpçc, îstenojot, mçs neesam tâdi, kas bûtu jâizveido profesionâla, daudzvalodu tîmekïa vietne, kas balstîta uz ðo izpratni. Tâ kâ tulkotâja tîmekïa lapâs mâkslinieks ir âtrâkais nâkotnes cilvçks, to nevar aizstât ar maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçka. Tas, ko tâ var darît, ir spçlçt saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas tiek nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Tâpçc pat labâkie rakstu tulkoðanas pieteikumi ir krietni atpalikuði no profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem un var bût tikai uz visiem laikiem. Ja kâdreiz ir uzlabots rîks ar loìiskas un abstraktas "domâðanas" ceïu, tad bûs mûsu civilizâcijas ietekme. Apkopojot, labo tulkotâju izglîtoðanas vietâ bûtu jânodroðina atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus „vârdiski vârdiem”, bet arî palîdzçs skolai saprast valodu abstraktâ veidâ.& Nbsp;