Ziemassvctku eglite 60 cm

Galvenais Ziemassvçtku rotâjums ir Ziemassvçtku eglîte, tâpçc nav ðaubu. Visi vai pirms Ziemassvçtkiem, vai Ziemassvçtku vakarâ mçs dekorçjam Ziemassvçtku egli ar krâsainiem rotâjumiem, gaismâm un íçdçm. Vai kâds ir brînîjies, kas ir Ziemassvçtku eglîtes vçsture un kâpçc tas ir patiesi svarîgi Ziemassvçtku tradîcijâs?

Ir daudz teoriju, kas ârstç, kur saglabâjusies Ziemassvçtku eglîtes tradîcija. Cita starpâ tie rodas, ka koka dekorçðana ir pagâtne pçc miruðo dienu svinçðanas Româ, kas ir tas, ka tas ir Edenas koka Edenas simbolisms. Un diezgan tuvu mums, Martin Luther bija lielisks atbalstîtâjs Ziemassvçtku eglîðu apìçrbu dekorçðanai, tikai pârceïoties uz teoriju, ka koka dekorçðana ar spilgtiem rotâjumiem un âboliem simbolizç cilvçka atkalapvienoðanos ar Dievu. Ðî metode jau ir izplatîjusies visâ pasaulç. Tâpçc var teikt, ka ðodien ne tikai Polijâ, bet arî citâs Eiropas valstîs, Ziemassvçtku eglîtes ir ïoti dekorçtas, pateicoties Vâcijas iniciatîvai.

Mûsdienâs vecâ Ziemassvçtku eglîte ir noòemta no bijuðâ koka dokumenta un âbola gabalos, pârìçrbjot Ziemassvçtku eglîtes ar interesantiem bumbiòâm, íçdçm un gaismâm. Jebkurâ gadîjumâ, tikai pçdçjo 30 gadu virsmâ var redzçt lielu Ziemassvçtku eglîtes popularitâti. Jâ, tas bija ïoti bieþi sastopams notikums, lai rotâtu koku ar pîtie rotâjumi, íçde parasti bija roku darbs ar interesantu papîru, bet apgaismojums bija sveces, kas piestiprinâtas ar îpaðiem klipiem (jo to ir viegli uzminçt, tajâ brîdî uguns. Tad pîtie rotâjumi lielâ mçrâ tika aizstâti ar dzîvniekiem vai rotaïlietâm atdarinâtajâm rotaïlietâm, turklât tâ bija tâ sauktie eòìeïu mati, t.i. Tagad, kâ jûs zinât, Ziemassvçtku rotâjumu izskatu un krâsu daudzveidîba ir liela, lai noteiktu, ka zelta, sarkano un jaunieðu toòos, kas ir saistîti ar brîvdienâm, centrâlâ veidâ dominç.

Jau gadiem ilgi Ziemassvçtku eglîtes vçsture, tâpat kâ visi pârçjie, piedzîvoja jaunas lietas tendenèu grupâ, kurâ teikts, ka tas ir greznots. No otras puses, tas nebûtu uzlabojies, ja Lutera apìçrbs, kas ir svarîgs koka saturâ, bûtu tik stipri iesakòojies Ziemassvçtku klasç, un ïausim saglabât iespçju, ka tas netiktu drîz.