Youtube matu modelcdana

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar saviem matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tas ir patieðâm uzsûcis, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, vienu pîti var padarît duci reiþu, vienmçr apmatojot matu matu ierîces vai piestiprinot to ar klipiem. Viòð visvairâk vçrtç skolas priekðnesumus un reaìç uz tiem. Viòas jaunâ loma kâ karaliene Jokers pastâvçja un bija priecîga, un viòai bija jâbût perfektai frizûrai un apìçrbam. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðo skaisto vienpadsmit gadu vecais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Patiesîbâ es darîðu cirtainos matos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes vadîba arî to modelçðanu. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ laba karaliene. Tikai tad, kad viòa paliek ar aristokrâtiju, es pietiekami âtri nomainîju prâtu. Neietverot to, ka no raþoðanas sâkuma lîdz raþoðanai ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti .... pilnîgi izmainîja viedokli, un viòas runâ tâ skançja mazliet lîdzîgi "nieeee, es patiesîbâ nevçlos, es neko neatceros par karalieni, kas viòai ir pakïauts." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, saplçsa matus vaïçju koku bûtnçs. Jo, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs jau praktizçjam savu matu uzlaboðanâ, un pçdçjâ reize, kad to izdarîjâm visstraujâk. Savukârt viòas mâte, no otras puses, un divdesmit mirkïos tika sagatavota.

Matu sprâdzes prasîgiem klientiem