Valriekstu mati

Mans brâlçns îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ un suka un padarît viòu augðu. Viòa ir tik iesaistîta, ka, lai viss izskatîtos perfekti, viòa var piecas reizes sakârtot vienu pîti, vienlaicîgi piesaistot tai matu lokus vai ievietojot matu klipus. Viòð mîl skolu un izpilda viòus. Viòas jaunais radîjums, Queen Joker, bija arî oriìinâls, un tam vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte viòâ iejaucâs ar duci bizîtes ar tiem ievietotâm lentçm. Vçlâk ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal, ne reizi. Es sagaida daudz pârvaldîto matu ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîðanas laikâ. Viòa izskatîjâs skaista kâ vienîgâ princese. Bet kâ viòa ar aristokrâtiem viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz pçdçjo, ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas kopð raþoðanas uzsâkðanas lîdz skatienam. Negaidîti .... tâ pilnîbâ mainîja ideju, un viòas runâ tas bija nedaudz vairâk "tik daudz, es vienkârði nevçlos, kâ es neatceros princesi, ko viòas pakïautîbâ". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, saplçsa matus, lai apzinâtu piepildîtu koku. Kâzâs, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir notikums matu uzklâðanâ, tâpçc tas viss notika îpaði âtri. Viòas mâte no manas puses bija gatava palikt pie manis daþus mirkïus.

Snail FarmSnail Farm Ideāls risinājums mūžīgi izskatīgajai ādai

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu