Vakuuma somas rossmann apicrbiem

Kâdi ir vakuuma maisiòi? Tas ir dabiski! Maisu vakuums ir ârkârtîgi interesants un ïoti noderîgs izgudrojums, kas nodroðina pârtikas uzglabâðanu ilgtermiòâ, kas ðâdos apstâkïos ir ïoti viegli saplîst.

Revitalum Mind Plus

Lai vakuumâ iepakotu gaïu, desu vai sieru, ir jâbût speciâlai maðînai, kas ðobrîd pastâv gandrîz visas pârtikas veikala ierîcç. Iespçjams, tâ ir rûpnieciska maðîna, bet mâjsaimniecîbas vajadzîbâm ir lîdzîgi.

Ðâda maðîna ietaupa daudz naudas, ja pârtika bieþi tiek zaudçta kâdâ mâjsaimniecîbâ. Turklât reklâmas par pârtikas produktiem bieþi ietver lielâkus produktu mçrîjumus, kad kâ pierâdîjuma kilogramu muguras gabaliòi, kas iepakoti vakuuma maisiòos, var tikt lietoti ïoti ilgu laiku.

Pârtikas produkti vakuuma maisiòos var bût sasaldçti, kas pagarina glabâðanas laiku vçl ilgâk. Pateicoties tam, mçs uzskatâm, ka problçma, kas bieþi parâdâs aizòemtajâ nedçïâ, nozîmç "ko vakariòas". Ja mums ir arî mikroviïòu krâsns, mçs varam âtri atkausçt íermeòa gabalu, kuru mçs esam ieinteresçti, un sagatavot gardu vakariòu no íermeòa, kas garðo labi, it kâ tas noteikti bûtu no tirdzniecîbas un kas ir saglabâjis visas uzturvielas.

Vakuuma maisiòi arî pievieno pârstrâdâtas pârtikas uzglabâðanai: ti, iepriekð sagatavotus iesmiòus. Ja, piemçram, viòi radîja pârâk daudz ballîtes, mçs varam tos ievietot vakuuma maisiòâ un ievietot tos ledusskapî. Nav pietiekami daudz dienu, lai tâs varçtu izmantot nâkotnç.

Vakuuma maisiòð, kâ norâda vienîgais nosaukums, neïauj pârtikai nonâkt saskarç ar skâbekli, lai baktçrijas, pelçjuma un sçnîtes nepalielinâs uz pârtikas virsmas. Protams, vakuuma maisiòâ ievietotâ pârtika nav sterila, arî simtprocentîga tîra, tâpçc agrâk vai vçlâk, un patiesîbâ tâ atvçrsies sabojât. Tomçr, protams, modernâ sistçmâ valkât bûs spçcîgâka un ilgâk çst nekâ turpmâkajos gadîjumos.

Bûsim palîgi, ka augos, kas galvenokârt paredzçti vakuuma maisiòiem, ir iepakota gaïa un desas, kuru svaigumu mçs paðlaik nevaram novçrtçt. Tâpçc, ja mçs nepastâvçsim, kad tika iepildîta simtprocentîga desa, mums ir arî ðaubas par tâs lietoðanas datumu, tâpçc izlemsim bût svaigiem.