Uzocmuma vadiba

Enova programma ir ERP klases sistçma. Tas nozîmç, ka tas strâdâ uzòçmuma vadîbâ. Tâ ir izstrâdâta, lai palielinâtu uzòçmuma efektivitâti. Un ko tieði nozîmç produktivitâtes palielinâðana?

Enova pârvalda ieinteresçtâs puses izvçlçtâs teritorijas, uzrauga ikdienas darbîbu gaitu, sagatavo analîzes, ziòojumus, strâdâ problçmu risinâðanâ, un vissvarîgâkais ir izveidot vienu informâcijas bâzi visam zîmolam un saistît visu no sistçmas. Pateicoties tam, visa vadîbas sistçma ir pielâgota, un viesiem nav jâbût vienkârðâm, ikdienas darbîbâm, tikai koncentrçjoties uz nozîmîgu, produktîvu darbu.Lietotâjs var izvçlçties, kurus zîmola pârvaldîbas diapazonus programma kontrolçs. Tâ daudzfunkcionalitâte un pielâgoðanâs spçja ðeit ir ïoti populâra. Iespçjams, pârbaudiet uzòçmuma piegâdi un transportçðanu, neatkarîgi no tâ, vai pârvaldît darbinieku finanses un maksâjumus, un summa ir saskaòâ ar lietotâja norâdîjumiem. Viòð var mainît ðos noteikumus jebkurâ laikâ un pielâgot tos otrajiem nosacîjumiem. Un, ja rodas problçma, sistçma to var uzzinât un informçt lietotâju, sniedzot gatavus ceïus, lai to pabeigtu.Viena no ðîs plâna galvenajâm vçrtîbâm ir iespçja atbrîvot cilvçkus no ikdienas uzdevumiem, kas aizòem vçrtîgu laiku, piemçram, krâjumu kontrole, sûtîjumi un transports. Ar jebkâdu kontroli, problçmu vai trûkumu tiek sagatavots detalizçts, salasâms ziòojums, pieteikums var ieteikt un ko vajadzçtu darît. Mçs varam un pasûtît analîzi par kâdu no mûsu biroja reìioniem, lai pârbaudîtu pieejamâs uzlaboðanas metodes. Enova programmas izplatîtâji pârliecinâs, ka klients saòem savu partneri, kas iepazîstina ar savu personâlu, palîdz pielâgot to konkrçtam uzòçmumam, rediìçt vai paplaðinât. Ja kâds papildu pieteikums tiek svinçts, partneris, iespçjams, ieradîsies pirmajâ programmâ. Sistçma aug tik daudz kâ vârds.Enova erp programma ir dzçriens, kas ir viens no interesantâkajiem starp lielâkajiem piegâdâtâjiem Polijâ un kam ir laba reputâcija mûsu klientu vidû.