Uzocmcjdarbibas vadibas noligumi

Uzòçmçjdarbîbas vadîba prasa daudz izpratnes un jçgas. Tâpçc, bez kâdiem iemesliem, kâdâ nozarç mçs strâdâjam, mçs vçlamies kontrolçt daudzus jaunus procesus. Tiek atrisinâta ne tikai laba mârketinga stratçìija un jaunu klientu iegâde, bet arî raþoðanas, algu un krâjumu pârvaldîbas vadîba. Agrâk ðâda veida procesi bija reti datorizçti.

Pat tad, ja uzòçmçjs bija pareizâ programma, bija arî vairâkas citas datubâzes, un patiesîbâ viòam nebija nekâdu uzticamu zinâðanu par atseviðíu rezultâtu atraðanâs vietu noliktavâ. Ðodien situâcija izskatâs nedaudz atðíirîga, pateicoties mûsdienîgajai programmatûrai, ne tikai tam, ka mçs esam visi dati, mçs varam arî viegli pârvaldît visu uzòçmumu, neatstâjot datoru.

Kad izrâdâs, erp sistçmas Polijâ joprojâm ir labi zinâmas. Svarîgi, ka viòi no viòiem iegûst ne tikai lielus uzòçmumus, bet arî mazâkus vai pat viena cilvçka uzòçmumus. Kâpçc ir vçrts uzlikt ðâdu programmatûru? Ðo komandu funkcijas ir vairâkas. Pat ja òemam vçrâ lielâs izmaksas kopâ ar ðo ideju iegâdi un mâcîðanos, mçs arî pamanîsim peïòu, kas saistîta ar daudzu procesu automatizâciju. Mûsu norâdîtie cilvçki atpazîs kontaktu ne tikai ar datu bâzi, bet arî ar cilvçka procesiem, kas saistîti ar lietu ar materiâlu nosûtîðanu klientam. Erp komandâs ir iespçjama îsa informâcijas aprite, datu bâze ir regulâri jâatjaunina. Darbinieki seko inventarizâcijai, un automâtiskâs sistçmas parâda modeli par krâjumu trûkumu. Attiecîbâ uz milzîgiem uzòçmumiem, kas pârtrauc konkrçtu preèu raþoðanu vai pârdod jebkâdus priekðmetus, ðâda veida programmatûra var arî veicinât elementu atklâðanu konkrçtos þurnâlos. Pietiek ar to, ka produkts ir atzîmçts ar svîtrkodu un ka ðis kods parâdâs organismâ.

Mûsdienu erp sistçmas arî palîdz uzturçt labus stâstus ar klientiem. Viòu informâcija ir balstîta uz mûsu iespçjâm un pateicoties tam, ka katrs nâkamais pasûtîjums notiek âtrâk un precîzâk. Rokas lielumâ mçs esam arî visas sarakstes ar klientu un viòa pasûtîjumu vçsturi. Tomçr, ja klients pauþ pçdçjo apziòu, mçs bieþi varam nosûtît ziòas par inovatîviem produktiem, reklâmâm un atlaidçm.