Turcijas kases aparati

Likums uzliek daudziem uzòçmçjiem pienâkumu reìistrçt apgrozîjumu kasç. Pareizajam aprîkojumam jâbût veikalu, frizieru vai kosmçtikas lîdzekïu îpaðniekiem un pat taksometru vadîtâjiem, ârstiem vai juristiem.

Profesijas, kuru pârstâvji vçlas iegâdâties kases aparâtu, ir ïoti atðíirîgas. Ir daudz veidu kases aparâti, kas darbojas izkârtojumâ ar tiem, kas atrodas tirgû. Tas palîdz izvçlçties ierîci tikpat daudz kâ uzòçmuma izvçle. Veikali ar fiskâlo aprîkojumu mâjâs piedâvâ gan POS, gan ERC. Pirmais no ðiem numuriem ir veltîts valstîm, kuras vçlas iegâdâties arî kases piedâvâjumu, kâ arî funkciju. Izmaiòas paða veida erc iekârtâs var meklçt personas, kas vada kampaòu mazâkâ mçrogâ, klâtesot advokâtiem un ârstiem. Pçdçjais numurs, ðíiet, ir çdieni ar zemâkiem parametriem, piemçram, mobilie kases aparâti, vienas sçdvietas kases aparâti vai sistçmas kases aparâti. Mobilajiem kazino ir raksturîgi mazi izmçri, kas liek viòiem tos faktiski iesaiòot un nogâdât ar jums jebkurâ vietâ. To sniegto funkciju apjoms noteikti ir diezgan ierobeþots, bet daþâm profesionâlâm grupâm tas ir pietiekams. Lielâkâ daïa vienkârði pârdodamo portatîvo kases ir ïoti novatoriskas ierîces. Tiem ir izturîgas baterijas, tâpçc jûs varat tos apstrâdât vairâkas stundas, neuztraucoties par izkrauðanu. Tas ir unikâls lîdzeklis sievietçm, kuras interesçjas par pârdoðanu no durvîm lîdz durvîm, kas neïauj jums pieslçgt kases aparâtu elektrîbai. Kur iekârta ir jâpârvieto, tâ strâdâs stabilâ konstrukcijâ un apvalkâ, kas izgatavots no cietiem materiâliem. Ðîs vçrtîbas ir gandrîz visas mobilâs kases. Raþotâji ïoti bieþi kâ papildu droðîbu piedâvâ arî cita veida pârsegus vai pârsegus, lai aizsargâtu tastatûru no netîrumiem.