Tehniskas dokumentacijas apraksts

PapiSTOP

Darba devçjiem nepiecieðamo dokumentâciju reglamentç likums - ekonomikas, mâkslas un sociâlâs politikas ministra noteikumi, kas veltîti nelielâm prasîbâm attiecîbâ uz darba òçmçju, kuri strâdâ sprâdzienbîstamas vides radîtajâs vietâs, darba droðîbu un veselîbu, uzliek darba devçjam pienâkumu izveidot eksplozijas aizsardzîbas dokumentu. Tâlâk ir minçtas tâs mazâs îpaðîbas, tostarp punkti, kas ir atrodami dokumenta darbîbâs. Tas ir ârkârtîgi svarîgi nodarbinâto darba kvalitâtei un komfortam, kâ arî viòu veselîbas un dzîves droðîbai.

Sprâdziendroðîbas dokuments - kas tam vajadzçtu bût?Minçtâ dokumenta saturs ir vçrsts tieði uz apdraudçjuma veidu un òem vçrâ aplçstâs vçrtîbas, sûdzoties par iespçjamo sprâdziena gadîjumu. Ðî iemesla dçï dokumentâ ir:

klâtbûtne sprâdzienbîstamâ vidç - tâs raðanâs varbûtîba un stâvoklis,iespçjamo aizdegðanâs avotu, tostarp elektrostatisko izlâdi, iespçjamîba un aktivizçðana, \ tsvarîgas instalâcijas sistçmas fonâ,lietotas vielas, kas var radît sprâdzienbîstamu atmosfçru, kâ arî to savstarpçjâs attiecîbas un ietekmes uz otru un reakcijas,izmçri un iespçjamâ sprâdziena ietekme.

Jâatzîmç, ka sprâdzienbîstamîbas dokumentâ noteikti jâòem vçrâ sprâdziena ietekme uz vçrtîbâm, kas atrodas sprâdzienbîstamîbas zonas tieðâ tuvumâ.

Sprâdziena aizsardzîbas dokumenta izveideBieþi vien jûs neesat tikai laika posmâ, lai tiktu galâ ar tiesisko regulçjumu prasîbâm - tâs spçjas var bût tâpçc, ka nepietiek, lai droði un profesionâli veiktu iepriekð aprakstîto novçrtçjumu.Pçdçjo iemeslu dçï arvien bieþâk izvçlçtais risinâjums ir profesionâlu uzòçmumu ierosinâjums maksât par minçtâ dokumenta izveidi. Iepazîstoties ar konkrçtâ darba vietas detalizçtiem aspektiem, ðie zîmoli analizç potenciâlos draudus un sniedz tos esoðâ dokumenta ietvaros. Var uzskatît, ka pareizais risinâjums kïûst praktisks un mâjîgs îpaðniekiem.

Kur ir vajadzîgs sprâdzienbîstamîbas dokuments?Minçtais dokuments kïûst par pamata un obligâtu dokumentâciju attiecîbâ uz cilvçku telpâm un darba vietâm, kur sprâdzienbîstama vide var vai nevar bût - tâ nosaka skâbekïa maisîjumu ar cietu degoðu vielu: ðíidrumu, gâzi, putekïus, pulveri vai tvaikus. Tajâ paðâ gadîjumâ ir nepiecieðams sagatavot vajadzîgâs analîzes un novçrtçt iespçjamos draudus.Pçdçjâ fonâ miniet sprâdziena iespçjas, kas nepiecieðamas, lai izpildîtu ðo dokumentu. Apakðçjâ sprâdzienbîstamîbas robeþa ir zemâkâ uzliesmojoðu vielu koncentrâcija, kas nepiecieðama sprâdzienam. Lîdzîgi augðçjâ sprâdziena robeþa tiek sasniegta lîdz augstâkajai koncentrâcijai.Kopumâ jâatzîmç, ka dokuments ir organizçts pçc juridiskâm prasîbâm, un katram îpaðniekam, kas nodarbina darbiniekus, kas atrodas nopietnâs pozîcijâs, ir jâveic nepiecieðamie dokumenti. Tiek atklâts, ka lîdzîgâm formalitâtçm ir pietiekama ietekme ne tikai uz darbinieku nopelnîðanu vai veselîbu, bet arî uz viòu profesionâlâ darba stâvokli un komfortu.