Tehniska tulkojuma cena par lapu

Atex direktîva ir Eiropas Savienîbas izdots paziòojums, kurâ teikts, ka raþojumiem jâbût prasîbâm, maðînâm, kas vçlâk tiek izmantotas sprâdzienbîstamâs vietâs. Tâdçï atex direktîva uzliek par pienâkumu katram ðâda aprîkojuma raþotâjam sasniegt atbilstoðu sertifikâtu, kas apliecina tehnoloìiskâs dokumentâcijas un trauka formas atbilstîbu pastâvîgajâm droðîbas prasîbâm, ko tâ piedâvâ pirms produktiem.

Direktîvâ ir definçtas daþâdas pazîmes atkarîbâ no aprîkojuma veida vai tâs turpmâkâs izmantoðanas procedûras. Ir svarîgi noteikt atbilstoðu sprâdzienbîstamîbas zonas klasifikâciju. Profesionâla kompânija, kas var pârbaudît izstrâdâjumu atbilstîbu ar atex, iegûst labu spriedumu.

Atex direktîva ietver arî piemçrotu sprâdziendroðu ierîèu grupu klasifikâciju, kas ir atbildîgas par iekârtu aizsardzîbu pret sprâdzieniem, un cilvçkiem no smagiem ievainojumiem, ieskaitot dzîvîbas zaudçðanas iespçju.

Daudziem Polijas uzòçmumiem ir tiesîbas pârskatît un redzçt efektu un apliecinât viòam sertifikâtu par sinhronizâciju ar atex noteikumiem. Ikvienam, kuram bûs nepiecieðama sprâdzienbîstamîba vai kas ir noderîga izmantoðanai kosmosâ, kas ir pakïauts sâkuma riskam, vispirms jâkoncentrçjas uz cilvçkiem, kas meklç, vai produktam ir labs sertifikâts, kas ir saderîgs ar atex.

Pirmkârt, ikvienam, kas raþo iekârtas, kas paredzçtas ðâdiem projektiem, jâsniedz ðâds sertifikâts, jo tas pastâv, saskaòâ ar principu, kas nepiecieðams ðâdu produktu pârdoðanai. Pateicoties stingru standartu izmantoðanai un veselîgu uzòçmumu izvçlei, kas varçs tikt galâ ar vçlâkiem pârskatiem, atex direktîva ir ieviesusi nepiecieðamîbu pçc lielâkas baþas par produktu, kas vçlâk tiks izmantots teritorijâs, kuras ir îpaði neaizsargâtas pret negadîjumiem, kopâ ar iespçjamiem uzliesmojumiem. Jo îpaði jâatceras, ka daudzâs darba vidçs droðîba palielinâsies un ka tas pats tiks uzlabots. Tâpçc viòð var pozitîvi ietekmçt ðâdu uzòçmumu izaugsmi, kâ arî paðu darbinieku skaita pieaugumu, kas kopâ nozîmç taustâmus ieguvumus.