Starptautiskas attiecibas un

Knee Active Plus

Globalizâcijas laikmetâ starptautiskie kontakti ir ïoti bieþi. Jauni izgudrojumi transporta un komunikâcijas zinâtnç ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kâ tas bija iepriekð. Tomçr varat arî zvanît kâdam un izveidot savienojumu tieði. Nav nekur doties uz citu valsti pasaulç, bet tikai daþas stundas ar lidmaðînu. Mûsdienâs attâlinâtâs valstis mums pa rokai ir arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuði daudzi jauni sadarbîbas piedâvâjumi. Ârvalstu ceïojumi bija spçcîgâki un populârâki, un lîdz ar to - un daudz bieþâk. Mûsdienâs jûs varat viegli ieiet citâ kontinentâ, kur pilnîgi atðíirîga tradîcija attiecas arî uz unikâliem ieraþiem. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete un spçcîga nosçðanâs Âzijâ, Âfrikâ vai eksotiskâ salâ. Mainâs arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas pabeigðanas lielâkâ daïa Eiropas grupas sienu tika atceltas, un jebkurð iedzîvotâjs varçja viegli ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas plâno iegût jaunus ârvalstu tirgus, darbosies piemçrotâ starpniekâ, kas piedâvâs piedâvâto piedâvâjumu precîzi. Ðajâ piemçrâ interpretâcija ir îpaði piemçrota. Polijas birojs, kuram palîdz tulks, var pâròemt starptautiskos gadatirgus, tieði piedaloties ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu grupas pârstâvju vizîte savâ rûpnîcâ noritçs arî tulka klâtbûtnç. Bez tulkotâja politiskâs sanâksmes un sanâksmes starptautiskâ lîmenî nebija iespçjams. Personas, kas zina konkrçtu kultûru, klâtbûtne ïauj izvairîties no neveiksmçm un neskaidrîbâm. Tas ir nenovçrtçjams lielâs sarunâs, kur daþreiz mazas detaïas var lemt par darîjumu.