Sadarbiba ar tulkodanas aienturu

Ir vçl lielâks pieprasîjums pçc tulkotâju palîdzîbas. Attîstîba un darba globalizâcija nozîmç, ka valoda ir pârâk maza. Ko darît, ja mçs nevçlamies mâcîties vai nav prasmju to darît? Ar aizsardzîbu, ka cilvçks var nâkt pie mums vai sievietes, kas par to zina. Kâ izvçlçties tulkoðanas biroju vai vienu tulkotâju?

Uzdodiet pazîstamus cilvçkusPaðâ sâkumâ mums paðiem ir jânosaka. Izlemiet, vai viòð vçlas, lai mçs darîtu intensîvu darbu vai to darîtu. Plânâ par to, kas mums ir vajadzîgs îpaðs tulkojums. Ir arî vçrts jautât draugiem. Varbût mûsu draugu viesi no ðâdas palîdzîbas, iespçjams, arî ar augstu sirdsapziòu ieteica. Tas ietaupîs laiku. Ja mçs neesam tâdi paziĦojumi, mçs vieni meklçjam. Vienkârði izmantojiet internetu, ievadiet frâzi, kuru mçs interesç, un vçl vairâk saðauriniet rezultâtus, lîdz mçs atdalâm daþus birojus, kas izskatâs kâ lielâkais iespaids uz mums.

Pârbaudiet atsauksmesTad mums ir jâpârbauda atzinumi, kas tika uzbûvçti uzòçmumam, kuru mçs vçlamies uzticçt tulkojumam. Iespçjams, ka ne katrs viedoklis bûtu jârisina saistoði, bet to apskatît. Mums jâpievçrð uzmanîba tulkojumu specializâcijai, to ilgumam un cenai. Dzelzceïð ir îss, jo tas ir atkarîgs no tâ, ko mçs vçlamies. Vai tagad vai kâdu laiku ir bijusi nodarboðanâs.

avots:

Finanðu jautâjumiCik daudz naudas mçs varam tçrçt tam, mums nevajadzçtu ietaupît, ja vçlamies sasniegt vçlamo efektu. Mums vajadzçtu arî sarunâties pa telefonu, lai uzzinâtu, kâ tiek apgûta izvçlçtâs tulkoðanas aìentûras profesionalitâte. Uzdodiet jautâjumus, kurus mçs lûdzam, un izlemiet informâciju, pirms mçs nolemjam. Mçs neko nezaudçjam par pçtîjumiem, bet to negatîvie faktori bieþi vien var apdraudçt profesionâlismu un neuzticamu sniegumu. Bût pareizajam datu apjomam, mçs varam pieòemt atzinumu un sniegt lomu speciâlistu rokâs.vairâk: