Rupniecisko avariju un katastrofu ccloous

Lietu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai nâkotnç samazinâtu to atkârtotas izpildes risku. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir atðíirîgs uzraudzîbas mehânisms maðînu droðîbai. Problçmas, kas saistîtas ar iekârtu nepareizu lietoðanu un darbîbu, parâdâs jebkurâ laikâ viòu dzîves laikâ. Tâ apstrâdâ specifikâcijas pakâpi, kâ arî projektçðanu, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija ir saistîta ar plânu, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var rasties darba vietâ. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Tiek pârbaudîtas individuâlâs îpaðîbas un mezgli. Izanalizçts radîðanas princips un tiek analizçti apraksti, kas atvieglo vietçjiem cilvçkiem iespçju izmantot iestâdes un piederumus. Vajadzîba pçc sertifikâta saòemðanas ar vienu maðînu un vienu no çdieniem lielâ mçrâ ir noteikta ar ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba droðîbas un veselîbas aprûpes darbiniekiem ir iespçja piedalîties maðînu sertifikâcijas nodaïas kursâ un vingrinâjumos. Zinâðanas, pârbaudes un zinâðanas, kas iegûtas ðâdos kursos un apmâcîbâs, palielina zinâmu gadîjumu skaita samazinâðanos darba vietâ, gan nâvçjoði, gan citi. Dalîba kursos un apmâcîbâs organizâciju un rîku sertifikâcijas jomâ rada visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç atbilstoðu îpaðumu no maðînâm un atbilstîbu uzticîbas un higiçnas standartiem darbâ.