Psihologa apmeklcjums pcc atvadidanas

Kad mçs jûtamies skumji, mums trûkst enerìijas un tas aiziet mûs aizvien ilgstoðas sistçmas ietvaros, jûs varat apsvçrt iespçju apmeklçt profesionâlu - mûsdienu panâkumos: psihologs. Diemþçl, tomçr situâcijas samazinâðana var izraisît depresijas palielinâðanos, ja ðodien tâ patieðâm pastâv, ka mçs to sâkam (un mçs to ignorçjam.

Protams, mçs varam tikai nedaudz nomâkt, lai gan tas nenozîmç, ka - ja mçs esam atkarîgi - mçs nevaram izmantot ðâdu speciâlistu. Un tagad îpaði privâti. Patiesîbâ tas ir par savu personîgo attieksmi, bet reâlâ lieta psihologam var bût ar mazâku un lçtâku vajadzîbu, pat salîdzinot ar iepriekðminçto depresiju.

Pieòemsim, ka mçs esam Krakovâ. Mums daþas dienas bija ievçrojami vâjâkas. Mçs pieòemam lçmumu. Mçs dodamies pie speciâlista, un tad labs psihologs var palîdzçt mums atgût humoru un enerìiju un îstenot savas problçmas.

Protams, nav pçdçjâ absolûta pârliecîba, ka psihologs nebûtu. Tas mums ir mazliet jautâjums, bet tas vçl nav viss ... Jums vienkârði ir jâsaòem taisnîba: tâ ir tâ, kas runâs ar mums. Un viòð pasaulç neuzskata, ka tâds cilvçks, tad ko viòð bûtu, lai bûtu pârliecinâts par tuviem iemesliem, ieskatiem, padomiem un informâciju, kâ arî diagnozçm un metodçm.

Labs psihologs Krakova vienkârði mçìinâs mums palîdzçt, atbalstît mûs un paaugstinât mûsu garu. & nbsp; Labs psihologs, lai viòam bûtu jâuzklausa, var ieteikt un tâlu saskaòot vçstîjumu ar mûsu personîbas kvalitâti.

Tâdçjâdi ir acîmredzams, ka ârstam, kurð ir psihologs, ikviens var doties, pat ar nenozîmîgu vçsturi sistçmâ svarîgiem garîgiem traucçjumiem. Daudzi no viòiem to nedara ïoti funkcionâlu iemeslu dçï: sabiedrîbâ ðeit joprojâm ir mîts, ka crazy cilvçki dodas uz psihologiem, cilvçki ir ârprâtîgi, viòiem ir daudz svarîgu problçmu savâ starpâ un atseviðís dzîvoklis. Baidoties no ðiem skaitïiem un iespçjamo socializçðanâs, daþi nespçs iziet uz psihologu pat ar depresiju (un ne tikai nelielu pârtraukumu.

Protams, lçmums vai izstâðanâs ir psihologs, tas ir laba izvçle konkrçtam brîdim vai nç - un tas ir tikai mums piemçrots. Teiksim tikai teikt, ka jums ir jâpieprasa fiziskâ veselîba tik daudz, cik lûdzat fizisko veselîbu.