Psihi un barjeras

Putekïainîbas apstâkïos ar vielâm, kas rada eksplozijas risku, ir nepiecieðams novirzît ierîces ar ATEX sertifikâtu un konstrukciju, kas projektçtas un izgatavotas kopâ ar ATEX ieteikumiem, kas nepiecieðami ES reìionos.

Uzòçmçjdarbîbâ putekïainos apstâkïos ar krâsu pulveriem man bija organiskas izcelsmes ogles vai putekïi (piem., Koks, vispirms ir nepiecieðams nodroðinât pareizu putekïu noòemðanu. Efektîva putekïu nosûkðana ATEX (atex putekïu ieguve veiksmîgi likvidç lielâko daïu apdraudçjumu, bet, lai to efektîvi izveidotu, ir lietderîgi uzrâdît pienâcîgi pabeigtus un, iespçjams, efektîvus tehnoloìiskus, tehnoloìiskus un procesuâlus risinâjumus. Kâdi risinâjumi?

Motion FreeMotion Free Labākais balzams jūsu locītavām un muskuļiem

ATEX putekïu ieguve praksçDarbâ ir izveidots putekïu nosûkums ATEX (saskaòâ ar Eiropas direktîvâm, lai:- izmantojot lokâlâs saites, kas atrodas tuvu avotiem, kas izstaro sprâdzienbîstamu atmosfçru, stiprinâjumi ir paðatbalstoðie ieroèi, rûpnieciskie pârsegi vai speciâlie sûkòi,- regulâru putekïu sûcçju no virsmâm, uz kurâm atrodas pilskalni (pierâdîðanai ap darbgaldiem, ðim projektam jâizmanto rûpnieciskie putekïsûcçji,- labs darba instrumentu zemçjums un individuâlâ putekïsûcçju uzstâdîðana, jo tas var izraisît elektrostatiskos lâdiòus;- pareiza drenâþas kanâlu izbûve un to aizsardzîba pret eroziju, \ t- ventilatoru, filtru un putekïu noòemðanas rîku lietoðana, kas izstrâdâti saskaòâ ar ATEX ieteikumiem un kam ir atbilstoði sertifikâti.Lai nodroðinâtu maksimâlu aizsardzîbu pret sprâdzienu, ATEX putekïu nosûkðanas sistçmâm ir vçrts modernizçt ar ugunsdzçsîbas stilu (dzirksteles un / vai uguns iekârtâ.