Programma krajumu apstradei

Katram no mums ir vai vismaz jâzina datoru nozîme ikviena Rietumu civilizâcijas dalîbnieka ikdienas dzîvç. Tâs ir praktiski visuresoðas, kas, no vienas puses, var bût atkarîgas no mûsu sugu atkarîbas no radîtâs tehnoloìijas, un pârçjie ir gûti no milzîga progresa attiecîbâ uz rakstîto izstrâdâjumu kvalitâti un daudzumu.

Jau kâdu laiku ir vçl vairâk rakstisku plânu un pieteikumu, kas, îpaði brîvi, ir ïoti noderîgi parastos darbos.Digitâlâs uzglabâðanas programma ir tâda pati digitâlajiem palîgiem, kuru vçrtîba ir palîdzçt ikvienam inventâra dokumentâcijâ un reìistrçt preèu apgrozîjumu vai tâ patçriòu atkarîbâ no uzglabâjamo produktu veida. Pçdçjâ dokumentâ mçs izskatîsim, kâdiem nosacîjumiem programmai bûtu jâpilda, lai bûtu noderîgi mums.Pirmkârt, tai vajadzçtu bût maksimâli intuitîvam un lietotâjam draudzîgam interfeisam, kas netraucç pat lietotâjiem, kas ir precîzi datori. Visâm programmatûras funkcijâm jâbût viegli un skaidri izskaidrotâm, un nav ðaubu par to stâvokli. Tas ir vieglas apstrâdes bûtîba.Kâ ðî programmatûra bûtu? Tâ lielums bûtu svarîgs, lai datus par svarîgâm precçm noliktavâ un to îpaðumu padarîtu par nopietnâm kategorijâm. Programma jâorganizç darbos, kas ïauj sagatavot atbilstoðus aprçíinus par materiâlu svaru, lielumu vai cenâm un jaunajâm vçrtîbâm, kas bija galvenâs. Neapðaubâmi, bûtu jauki arî ðíirot teksta datus.Kâ jauna dâma par nepiecieðamîbu viegli nosûtît visus datus pa e-pastu vai izvilkt tos uz pildspalva. Tas ir nepiecieðams, jo uzòçmumam vienmçr ir daudz þurnâlu, un sâkotnçjâ ierîce bûtu nodroðinât visu datu bâzu pilnîgu kontaktu.Es domâju, ka ðis raksts izrâdîjâs piemçrots ikvienam, kurð vçlçjâs uzzinât, kâda ir uzglabâðanas programma.