Pretputekiu krasodana

Putekïi un sveðas daïiòas, kas pârvietojas gaisâ, var bût ïoti apgrûtinoðas Polijas veselîbai. Protams, cilvçka organisms neapðaubâmi ir aprîkots ar barjerâm, kas novçrð pârâk daudz piesâròotâju iekïûðanu plauðâs, t.i., sistçmas, kas filtrç gaisu, pirms tâs tiek uzòemtas Polijas mâjâs.

halu-p.eu Hallu MotionHallu Motion - Efektīvs risinājums deformētam purngalam!

Diemþçl ðie droðîbas pasâkumi, lai gan tie ir efektîvi, daþkârt izrâdâs nepietiekami - galvenokârt ïoti nelielâm putekïu daïâm, kas viegli caur iekïûðanu gaisa filtrâ nonâk deguna dobumâ, iekïûst plauðâs un izraisa postoðas sekas, izraisot tûlîtçju alerìisku reakciju, vai arî apvienojot iedarbîbu izraisot bîstamu, bieþi vien lielu un neârstçjamu plauðu slimîbu attîstîbu.Tîrîðanas kasetne ir tâda pati kâ liela izeja uz rûpniecîbu. Visur, kur tiek iegâdâtas preces, piesâròojoðo vielu raþoðana gaisâ ir vienkârða - lai gan tâ nekad nepierâda, ka tâ ir droða kâdam. No sçrijas, kurâ organizâcijas un krâsnis, kas izdala ievçrojamus piesâròojuma apjomus, ir vairâk cilvçku, kas ir atbildîgi par savu lomu un ir viegli spiesti ieelpot ðo iekârtu dûmus. Kâzu gadîjumâ tika izgudrotas dezinfekcijas kasetes, kas paredzçtas tîrîðanai mehâniskâ sistçmâ, kas raþota ar metalurìiskajâm krâsnîm, vai jauna rûpniecisko iekârtu metode.Gaisa piesâròojuma lomâ tçrauda rûpnîcâs un rûpnîcâs bûtu daudz jâlikvidç viòu uzmanîba. Tomçr, lai gan cilvçks var izgudrot brînumus jebkurâ jomâ, daþi tehniskie un raþoðanas procesi ir neaizstâjami, un pat tad, ja tos var aizstât, nevis tik rentabli. Nozares panâkumos maðînu veiktspçja ir noteikums, tâpçc ne vienmçr ir iespçjams nomainît maðînu, bet tas nav videi draudzîgs, bet mazâk produktîvs. Daudz vienkârðâks risinâjums, kas ïauj rûpnîcai vai kausçðanai izmantot ekoloìiskas darbîbas, ir filtrçðanas sistçmu uzstâdîðana, lai saglabâtu gaisu no molekulâm, kas rodas darba procesâ vai sadegðanas procesâ. Kârtridþu putekïu savâcçji paðlaik ir ïoti bieþi un viegli izmantojami risinâjumi, jo îpaði rûpnieciskajos birojos, kas strâdâ pie plastmasas, arî metalurìijâ, kas joprojâm rada lielu piesâròojumu. Un piesâròojums jebkurâ situâcijâ nav ideâls cilvçka íermenim, kas tur strâdâ.