Poiu frankfurtes virtuve

Mûsu virtuve nesaskan ar mazâkajiem, bet tas ir arî tâpçc, ka tajâ ir liels skaits gaïas. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Iestâþu sagatavoðana neatbilst labâkajiem uzdevumiem. Protams, ikviens ir sastapies ar gaïu vai cietu gaïu. Daþâs virtuvçs jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - smalcinâtâja uz íermeni. To parasti izsaka no desmitiem mazu asmeòu, kas ir iestrâdâti blakus. Ðis sîkrîks ir piemçrots gaïas punkçðanai bez cîpslu saspieðanas. Ideâli piemçrots visu veidu karbonâtiem vai steikiem. Asmeòi, kuros dzirnaviòas ir izstrâdâtas, lai atbilstu nerûsçjoðâm prasîbâm, nevis priekðmeta izturîbai, bet arî higiçnai un funkcionalitâtei. Pârçjais korpuss joprojâm ir izgatavots no plastmasas. Gaïa, kas sasmalcinâta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas ietekmç pat pçc cepðanas, mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Siltuma apstrâdes process tiek veikts vienmçrîgi un ïoti âtri. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Turklât mçs varam apgalvot, ka garðvielas, kas pârkaisa gaïu, atklâja tâs dziïumâ, kas bûs noderîgas nesaskaòotai gaïas garðai. Gaïas smalcinâtâjs ir pievilcîga iespçja klasiskai piestâtnei. Gaïas sagatavoðanas process ir ne tikai efektîvâks, bet arî klusâks. Sievietçm mâjâs ir spçcîgs enerìijas ietaupîjums. Drupinâtâjs, neuzkrîtoðs izmçrs ir ïoti vienkârðs un spçcîgs, un to ir viegli mazgât ar karstu ûdeni, lai gan ne katrs var tikt ievietots trauku mazgâjamâ maðînâ. Ðobrîd ir vçrts iepazîties ar pakalpojumu padomu. Ar roku mazgâðanu ieteicams ievçrot piesardzîbu - asmeòus var viegli sagriezt! Íermeòa drupinâtâjs ir daudzu profesionâlu ðefpavâru neatòemams pavadonis, kâ arî mâjâs dzîvojoðie cilvçki, kuri zina, ka ðî acîmredzamâ metode sagatavos smalku un sulîgu gaïu.