Pirmais ieguldijums darba zus

Neilgi pçc mâcîbu beigðanas man nebija jâmâcâs, man vajadzçja meklçt darbu. Es viòu atradu vietçjâ pârtikas preèu veikalâ. Tâ bija dîvaina, kaut arî vidçji patîkama pieredze. Galvenokârt no paðreizçjâ nosaukuma, ka neviens - ne boss vai citi darbinieki - mani îstenos. Man bija teicis nâkt par ðo un ðo laikmetu un atrast sev darbu.

Protams, darbîba pârtikas veikalâ nav îpaði svarîgs uzdevums, bet ir aspekti, no kuriem persona, kas pieradusi pie pçdçjâs, kas stâv citâ skaitîtâja daïâ, to neapzinâs. Tâpçc darbinieks, kura apmâcîba tiks apstrâdâta pçc nevçrîbas, joprojâm radîs daudz nevajadzîgu kïûdu, bieþi vien radot zaudçjumus veikalam. Zaudçjumi, par kuriem darba devçjs ir atbildîgs saskaòâ ar darba noteikumiem.Tagad visos lielajos pârtikas preèu veikalos standarts ir pakârtots siltuma xl & nbsp; fiskâlais pakalpojums. Tas palielina funkcijas efektivitâti un samazina zaudçjumus. Lielformâta veikali Polijâ ir bijuði vairâk nekâ divus gadu desmitus, tâpçc bija pietiekami daudz laika, lai uzlabotu ðâdas apmâcîbas metodes. Jaunâ kasiera vai kasiera apmâcîbu var veikt speciâli iecelts treneris vai zemâka lîmeòa darba devçjs. Turklât jauni viesi sâkumâ palîdz praktiskâk. Lai pârliecinâtos, ka ikviens no mums, iepçrkoties ar atlaidi, cerçja dzirdçt citu kasieri, lûdzot kolçìi no kases aparâta atgâdinât par konkrçtas preces kodu.Vairâk nekâ divpadsmit gadus es esmu iepirkðanâs atlaiþu veikalos. No maniem novçrojumiem ðíiet, ka jauni cilvçki sâk ïoti viegli. Es nesaku, ka tajâ paðâ laikâ vidçjais intelektuâlais lîmenis poïiem ievçrojami palielinâsies. Es bûtu vairâk atkarîgs no vçrtçðanas, ka ðodien mâcîbu metodes ir attîstîjuðâs. Mçs esam brîvâ tirgus ekonomikas apstâkïos, jo salîdzinoði nesen un de facto mçs esam apguvuði visu periodu. Turklât, cik âtri koncentrçties uz uzòçmuma izveidoðanu, ir pareiza darbinieku apmâcîba.Piedâvâtâs palîdzîbas augstâ kvalitâte ir ïoti reâla brîvas konkurences apstâkïos. Ðis termins izpauþas kâ acîmredzami acîmredzams, kâ arî izmaksas par kases aparâta apkalpoðanu pârtikas preèu tirgotâjam, bet tagad, divpadsmit gadus pçc notikumiem, kas aprakstîti sâkumâ, jûs joprojâm varat redzçt vadîtâjus, kuri neatbilst nepiecieðamîbai îstenot darbiniekus. Jo mazâk ðâdu vadîtâju - pareizo.