Paddarinats gaias madina

Tâpçc gaïas maðînâ nav nekas vairâk kâ maðîna, ko izmanto, lai drupinâtu un sasmalcinâtu neapstrâdâtu, vârîtu vai saldçtu gaïu, kas tiek pakïauta turpmâkai pârstrâdei (desu raþoðana. Tâ kâ ierîce tiek izmantota viesnîcâs, restorânos, lielveikalos, çdinâðanas iestâdçs un sabiedriskâs çdinâðanas iestâdçs, kur apstrâdâtâs gaïas daudzums ir ârkârtîgi nopietns nekâ mâjâs, izmçri (kakls ar baroðanas skrûvçm un grieðanas komplekti - tîkli, saraustîtas asmeòi, naþi un parametri (efektivitâte. sieta diametrs, rotâcijas âtrums, kakla atvçrðana, jauda, jauda gaïas vilks atbilst pârstrâdâtâja vajadzîbâm.

Liels vilku skaits laukumâ ïaus jums izvçlçties pareizo ierîci iekârtas vajadzîbâm, pateicoties paðreizçjai stundai, lai pagatavotu çdienus ir saîsinâts (drupinot ducis kilogramu uz brîdi, bet neprasa lielas fiziskâs piepûles izmaksas. Vilkiem ir vienkârða forma, elementus var viegli demontçt, kas ievçrojami atvieglo apstrâdi, tîrîðanas procesu un tîrîbu, ietekmç higiçnas apstâkïu uzlaboðanos. Ierîces izpilde no îpaðiem nerûsçjoðiem vai alumînija sakausçjumiem, lieliska veiktspçja ir spçcîga maðîna. Tâpat kâ visas pârtikas rûpniecîbâ izmantotâs ierîces, vilkiem jâatbilst CE droðîbas un higiçnas prasîbâm darbâ. Vilku gaïas darbîba sadrumstalotîbai tiek uzstâdîta uz kakla, pçc tam pçc presçðanas, piemçram, polipropilçna virzulis tiek piespiests darba skrûvei un no turienes uz grieðanas pasauli. Grieðanas iekârta saspieþ gaïu acu acîs un pçc tam sagrieþ ar iebûvçtiem naþiem. Pçc sajaukðanas gaïa sajauc ar pildîjumu, tad iepakota apvalkâ vai vakuuma iepakojumâ un tiek pakïauta turpmâkai pârstrâdei atkarîbâ no gala produkta veida - aukstâs gaïas vai vakuumâ iepakotas gaïas. Atkarîbâ no gaïas veida tiek pielâgots acs ar jaunu acu diametru un naþiem. Vilkus var izvietot tâlos aksesuâros, kas nodroðinâs, piemçram, desas, dârzeòus un sieru. Tâ ir parasta ierîce, kas ir viegli pieejama par saprâtîgâm cenâm, ko izmanto çdinâðanas rûpnîcâs, kur aukstâs gaïas vai gaïas çdienu raþoðana nav tâda atðíirîba, ja konkrçtâs raþotnçs tâ ir veselîgâku produktu, konservantu un paðu pastiprinâtâju garantija.