Otras kases iegade un vat atskaitidana

Sievieðu grupa, kas pârvalda savu mazo vietçjo uzòçmçjdarbîbu, noteikti vairâk nekâ vienu reizi dod jautâjumu "kâ nopirkt kases aparâtu?". Atbilde uz ðo jautâjumu ir tik liela, ka noteikumi ïoti bieþi mainâs un laiku pa laikam jâmâcâs, kas ir noticis paðreizçjâ laikâ. Un, kad runa ir par ðodienas valsti, tas pats panâkumu daïâ, vai tas ir fiskâlais kases aparâts, viòð vçlas no pirkuma, kas rada savu biznesu.

Tomçr ir arî tâdu darba vietu veidi, kuros pârdoðana ir atbildîga neatkarîgi no pirkuma, ko raþo konkrçts uzòçmums. Pçdçjais darba veids ir: CD, DVD disku pârdoðana, automaðînu detaïu pârdoðana, saðíidrinâta naftas gâze, kas piedâvâ transporta pakalpojumus un daudzas ar to saistîtas darbîbas. Protams, tas nav viss saraksts, kas tiek iegûts finanðu ministra labâ regulçjumâ (paðlaik ir 2010. gada jûlija saraksts. Ja darbîba nav iekïauta iepriekð minçtajâ darbnîcu katalogâ, kas ir obligâti jâizmanto kases aparâtam, ir divas iespçjas, kuras var atrisinât. Tas ir pçdçjais subjektîvais attçls papildus apgrozîjumam. Ja tas meklç pâreju, ðis risinâjums ir paredzçts ieguldîtâjiem, kuru apgrozîjums ir mazâks par PLN 20 000, bet, aprçíinot ðo virzienu, pârdoðana zîmoliem un paðvaldîbas uzòçmumam netiek pieòemta. Tiek òemti vçrâ tikai saimnieku un privâtpersonu pârdoðanas apjomi. Tomçr, ja jums nepiecieðams atbrîvojums saistîbâ ar darba veidu, tas attiecas uz uzòçmçjiem, kas sniedz telekomunikâciju, pasta un kurjeru pakalpojumus, kâ arî uz jaunâm uzòçmçjdarbîbas aktivitâtçm. Protams, ikvienam ir jâseko lîdzi izmaiòâm ziòâs. Turklât ir vçrts zinât, ka uzòçmçjiem, kuri iegâdâjas postneto bingo hs ej, ir iespçja atskaitît 90% no pirkuma cenas (neto cena, tomçr atskaitîðanas summa nevar pârsniegt 700 PLN. Tâpçc sievietçm, kas sâk uzòçmçjdarbîbu, ir ârkârtîgi sareþìîts mehânisms. Katra kompensâcijas iespçja ir ïoti dârga.