Optiskais sistcmas objektivs

Zeiss ir vâcu uzòçmums, kas pievçrðas daþâdu veidu optisko iekârtu raþoðanai, projektçðanai un radîðanai. Tâ ir bijusi tirgû vairâkus desmitus gadu, un no parastajiem vecajiem produktiem ir augsta kvalitâte. Spçle ar nâkamo kategoriju, kas ir orientçta uz Carl Zeiss AG, ir mâksla un iekârtu sagatavoðana, ko izmanto, lai izmçrîtu koordinâtas. Ðo nosaukumu izveidoja Carl Zeiss, Otto Schott un Ernst Abbe Jçnâ (tâ ir Vâcijas pilsçta ar poviat tiesîbâm, kas atrodas Vâcijas centrâlajâ daïâ.

Sâkot no tâ pastâvçðanas, tâ rûpçjas par optiskâm lçcâm otrai iekârtai, piemçram: fotokamerâm (attîsta un izgatavo redzamos objektîvus, kontaktlçcâm, briïïu lçcâm, mikroskopu lçcâm, teleskopiem, teleskopiem vai, piemçram, binokïiem. Raþotie produkti ir ïoti pozitîvi. Kâ pierâdîjums, Zeiss mikroskopi ir lielisks lîdzeklis zinâtniekiem un ir ïoti vçlams aprîkojums laboratorijâs. Aplûkojot ârstu un zinâtnieku viedokïus jaunos forumos, Zeiss mikroskopi ir vieni no visvairâk iecienîtajiem pasaulç. Tie ir visaptveroði un tâlu sagatavoti. Tie piedâvâ pilnu objektîvu klâstu ar daþâdiem palielinâjumiem, no kuriem izvçlçties. Turklât viòi sadarbojas ar labas lçcas apvalku darbuzòçmçjiem, kas nozîmç, ka visa iekârta ir piemçrota pieradinâðanai un pienâcîgi izgatavota. Zîmols 2006. gadâ sâka ievçrot bieþo Sony zîmolu un parakstîja lîgumu ar viòiem, lai raþotu objektîvus vairâkâm kamerâm - spoguïiem Sony Alfa. Ðîs kameras âtri ieguva popularitâti, jo tâs ir labi sagatavotas, tâm ir augsta kvalitâte un salîdzinoði zema cena, salîdzinot ar to, cik labs ir aprîkojums. Kopð 2013. gada jûlija uzòçmums pârtrauca raþoðanu ar nosaukumu "Carol Zeiss" un sâka kïût par modernu perfektu lçcu tehniku ar saîsinâtu nosaukumu "Zeiss". Aplûkojot cilvçku viedokïus par tieðsaistes forumiem, vçrtîba nav zaudçjusi pozitîvus atzinumus, gluþi pretçji - ar visu gadu vçl vairâk. Îpaði populâri fotogrâfu vidû, kuri rûpîgi izvçlas kameras objektîvus savâm vajadzîbâm - un tomçr labs objektîvs vispirms ir objektîvs.