Olivu lapu pozicioncdana

Pârdoðanas apjomus, kas reìistrçti fiskâlajâ summâ, vajadzçtu radît nodokïu maksâtâji, kas pârdod preces fiziskâm personâm, neveicot uzòçmçjdarbîbu, un lauksaimniekiem, kuri norçíinâs par vienreizçju maksâjumu. Gadîjumi, kad pârdoðanas kombinâcija netiek izpausta ar sankcijâm, par kurâm lemj îpaðs likums. Nodokïu maksâtâji bieþi izmanto noslieces, lai neuzliktu pienâkumus, kas sçþ uz viòiem, un, piemçram, bieþais pârkâpums ir kontroles trûkums attiecîbâ uz apgrozîjuma ierobeþojumiem, kas dod tiesîbas reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus, un jaunu tiesisko regulçjumu piemçri, kas pilnvaro norâdîtos uzòçmumiem ir jâglabâ uzskaite.

Pienâkums veikt uzskaiti ar redzes fondu palîdzîbu nav ilûzija, jo tas izceïas ar sankciju piemçroðanu uzòçmumiem, kas izriet no Likuma par preèu un pakalpojumu nodokli noteikumiem. Citiem vârdiem sakot, tiesîbu normu neievçroðana, kas nosaka kârtîbu ierakstu glabâðanai, izmantojot kases aparâtus, ir saistîta ar lielâm sankcijâm, tâpçc ðeit nav vçrts riskçt. Grûti ne visi uzòçmçji apzinâs ðo faktu un nezina likumu.

Kopâ ar mâkslu. 111 par. 2 par nodokli par precçm un pakalpojumiem, nodokïu administrâcijas vadîtâjs vai nodokïu kontroles iestâde var uzlikt smagu sodu 30% apmçrâ no nodokïa, kas tika iekasçts, pçrkot preces vai pakalpojumus. Personas, kas ir iesaistîtas noziedzîgâ nodarîjumâ, veiksmîgi reìistrçjot ðâdu vienîbu, uzòçmums ir atbildîgs par nodokïu pârkâpumiem vai noziegumu. Tas nav mçìinâjums apkrâpt iestâdes ðajâs lomâs, un, pirmkârt, jums vajadzçtu izmantot grâmatveþa vai advokâta padomu, kurð aizsargâja uzòçmçju no tiesîbu aktu noteikumu ievçroðanas.

Attiecîbâ uz pârdoðanu, kas reìistrçta, izmantojot kases aparâtus, ir vçrts pieminçt, ka nodokïu pienâkums attiecas tikai uz trûkumiem, kas tika iekïauti paðreizçjâ pozîcijâ no 2008. gada 1. decembra, tâtad no iegâdes datuma galvaspilsçtas juridiskajâ stilâ. tiesîbu normas. Ðeit kâzas veiksmîgu kïûdu dçï tiesîbaizsardzîbas iestâdes nebûs ieinteresçtas uzòçmçja juridiskajâ, nodokïu un miermîlîgajâ atbildîbâ, jo periods no 2008. gada 1. decembra. viòð / viòa mâcâs noteiktâ apjomâ, un tad likumâ noteiktâs darbîbas tiek apturçtas.