Nomas ipadnieku profesionalie kursi

Programmatûras iegâde uzòçmumam bieþi tiek radîta ar milzîgiem izdevumiem. Un dzçrienu no taupîðanas sistçmâm ir meklçt lçtâkus vai pat bezmaksas aizstâjçjus. Bezmaksas projektiem, kad tie tiek apmaksâti, bieþi vien nav vienâdas funkcijas. Atðíirîba starp tâm visbieþâk attiecas uz problçmâm, kas jau var rasties tâs lietoðanas laikâ.

http://kankusta-duo.shop/lv/Kankusta Duo - Efektīvs risinājums sievietēm un vīriešiem, kuri vēlas zaudēt nevajadzīgos kilogramus

Maksas versijas ir âtras un visaptveroðas problçmu novçrðanas iespçjas lietotâjiem. Bezmaksas versiju gadîjumâ mçs parasti tiksim atrisinâti problçmu risinâðanâ, vai arî meklçjam palîdzîbu citos forumos, kas saistîti ar konkrçtas programmatûras lietotâjiem. Papildu maksâjuma par programmatûru izsniegðanas problçma pastâv tik daudz, ja mçs nepastâvam, vai tâ pastâv pati par savu cenu. Daudzas iespçjas, ko konkrçtâ programma nevar pilnîbâ piemçrot jûsu uzòçmumâ, tâpçc jûs maksâjat par produktu, kuru jûs neizmantosiet ar lielu lapu. Ðajâ gadîjumâ vçlamais variants ir izmantot demo grupu. Enova demo programma ir labs ðâdas programmatûras piemçrs. Ðim tipam nav jâpçrk pârdoðana, taèu tas ir saistîts ar pastâvîgiem ierobeþojumiem, kas nav lielâ versijâ. Piemçram, dokumentiem, kas tiks izsniegti, izmantojot envo programmu, bûs virsraksts, kurâ bûs iekïauta reklâma par izmantotâs programmas versijas materiâlu. Turklât demo versija dodas uz nelielu skaitu datu bâzes datu. Lai gan, ja uzòçmçjs nolemj ievadît visu iespçju, viòð varçs bez problçmâm importçt jau izveidoto datu bâzi. Ðî pieeja ir îpaði ieteicama jauniem un maziem uzòçmumiem, kuri nevçlas radît lielas programmatûras izmaksas, no kurâm viòi nevarçs izmantot ikvienu. Demo versija nodroðina arî bezmaksas kontaktu ar programmatûras raþotâja tehnisko piezîmi.