Negadijumu cclooi saskaoa ar tol sistcmu

Faktu iemesli tiek regulâri pârbaudîti, lai mazinâtu risku, ka nâkotnç tie tiks atkârtoti. Pçtîjuma rezultâti nepârprotami liecina, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir daþâda veida pârraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs jebkurâ dzîves posmâ. Tas apstrâdâ specifikâcijas pakâpi, kad un pçc modeïa, raþoðanas, ekspluatâcijas, uzturçðanas, pârveidoðanas utt.

Maðînu sertifikâcija òem vçrâ risku, kas var rasties darba vietâ, novçrðanu. Maðînas, kas saòem izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to piemçrotîbai. Pçtîjums aptver atseviðías lapas un elementus. Tiek ievçrots radîðanas noteikums un ieviesti apraksti, kas palîdzçtu darbiniekiem no organizâcijâm un piederumiem. Nepiecieðamîbu pçc sertifikâtiem ar atseviðíâm maðînâm un instrumentiem lielâ mçrâ nosaka ES noteikumi: piemçrojamâs direktîvas, iekðçjie noteikumi utt.

https://lv.knee-active-plus.eu/Knee Active Plus - Ceļu sāpju efektīvs risinājums

Uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir cerîba piedalîties mâcîbu un apmâcîbas jomâs maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, izziòa un mâcîbas, kas iegûtas ðâdos kursos un apmâcîbâs, palielina konkrçto gadîjumu skaita samazinâðanos darba vietâ, gan nâvçjoði, gan paði. Piedalîðanâs kursâ un vingrinâjumi no maðînu un rîku sertifikâcijas lîmeòa sniedz îpaðniekiem plaðu labumu klâstu. Izglîtoti cilvçki garantç pienâcîgu organizâciju un uzklausa veselîbas un darba droðîbas principus.