Neaugliba skaitios

Daþreiz grûtniecîbas iestâðanâs problçmu cçloòi nav zinâmi, bet visbieþâk ðî neauglîbas diagnoze pastâv periodâ, lai noteiktu, no kuras sâkuma tas nenâk uz mçsloðanu. Neauglîba precçtajâ pârî var parâdîties tikai pârejas stâvoklî, ja tâ nodroðina atbilstoðu ârstçðanu minimâlajâ laikâ. Tas ir tâpçc, ka visizplatîtâkais ir ârstçjama slimîba.

https://ba-fort.eu/lv/

Protams, ja dzimumorgânu anomâlijas ir nopietnas vai ja notiek olnîcu hipoplazija vai pilnîgs dzemdes trûkums, mçs varam atvadîties no neauglîbas ârstçðanas. Tagad notiek neauglîba, un ðâda pakâpe ir gandrîz neatgriezeniska. Jâatceras, ka visa slimîba vai slimîba, kas jums ir, ir prestiþa, lai jûs varçtu saòemt grûtniecîbu. Tâpçc ir îpaði svarîgi, lai diagnoze bûtu saderîga. Jâizslçdz jebkâds iekaisums, miomas, cistas vai infekcijas. Potenciâlo vecâku veselîbas stâvoklis vçlas pastâvçt gandrîz principâ. Mçs neko nesasniegsim, ja kaut ko slçpsim no mûsu partnera vai ârsta. Ja ârsts nav konstatçjis nopietnas slimîbas laulâtajiem, ir laba iespçja saòemt ârstçðanu. Ïoti svarîga sastâvdaïa ir sievietes psihi. Ja zemapziòâ tâ nav gatava uzòemties mâtes lomu, iestâde pielâgosies savâm cerîbâm. Daudzas sievietes var pat nezinât paðreizçjâs domas, un tie ir fakti, ko apstiprina zinâtniskie pçtîjumi. Un sievietes, kas jau ir piedzîvojuðas daudzas vilðanâs, âtri zaudç cerîbu, kas kavç turpmâku ârstçðanu, zaudçjot motivâciju. Ja neauglîbas diagnoze râda, ka personai ir ovulâcijas periodi, pat bez ârstçðanas, sievietei var bût cerîba uz grûtniecîbu. Ja neatradîs neauglîbas cçloni, nevajadzçtu zaudçt cerîbu, jo ârstçðana var dot mums vçlamo pçcnâcçju, bet vçlâk. Galu galâ, lai palielinâtu savas spçjas, jums jâievçro ârstu ieteikumi. Neauglîbas spçlçðana bieþi izrâdâs veca, tâpçc esiet pacietîga.