Modes dizaineri new york

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais ekrâns bija iestrçdzis visstingrâkajâ tçmâ un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi normâlus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Starp tiem bija patîkami meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltâ apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar âtrâm apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas îpaði sagatavota ðim gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. Ienâkumi, kas gûti no ðîs izsoles, tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labas un vieglas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt sûdzçjuðies par materiâlu izsolçm, un, tiklîdz darîjums bija pat apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija veikalos tagad nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu vainîgas nekâ dzîvojamâs mâjâs.Vietçjais modes zîmols pastâv tikai ar visizplatîtâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi ðis uzòçmums vâc kolekcijas vienoti ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas spçlç daudz panâkumu, ka atkal pirms veikala sâkuma viòi no rîta gatavojas gatavoties garâm rindâm. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðîs iestâdes produkti daudzus gadus ir ïoti ieteicami patçrçtâju vidû, arî valstî, ârzemçs un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par paða gandarîjumu, kas pierâda, ka preces ir vispiemçrotâkâs klases.

Skatît savu veikalu: Varðavas vienreizçjie apìçrbi