Metinadanas apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi patîkamiem un gaiðiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izgatavoti visvieglâkie, krâðòâkie maxi svârki no tamborçtiem kopumiem. Papildus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûþu apbrînoðana ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði svaigam gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas tikai daþas no jaunâkâs kolekcijas drçbçm. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks pieðíirti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un veselas akcijas. Tâ îpaðnieki atkârtoti izsolîja savas preces un pçc tam izsoles objekts bija pat konkrçtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks uzsâkta maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols ir izveidots tieðsaistes veikalâ, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu lçtas nekâ stacionâros uzòçmumos.Ìimenes modes uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðajâ vispirms daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi zîmols veido kolekcijas sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka pirms veikala sâkuma tie, kas ir gatavi no rîta, ir tçrpuðies kilometros garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izdotas vienu dienu.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ bauda lielu popularitâti lietotâju vidû, kâ arî faktiski, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai neizdodas pieminçt ïoti saòemto atalgojumu un apgalvot, ka sekas ir visaugstâkâs.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs