Matu veidodana pie friziera

https://d-nus.eu/lv/

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja jûs vçlaties, lai visa lieta izskatâs skaista, jûs varat likt vienu pîti duci reizes, katru reizi, kad piestiprinâsiet matus, piespieþot to vai klipu. Skola izjût visvairâk un pâriet uz viòiem. Viòas nesen radîtâ princese Dþoka bija oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Numura secîbâ mana mâte ir pîta mazâs bizîtes ar lokiem. Pçc kâda laika jauki vienpadsmitgadîgie teica nç, nç, un vçlreiz. Es bûðu gudrâks cirtos ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba arî apvieno tos. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Bet, kad runa ir par princesçm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neietekmçjot faktu, ka mâcîðanâs sâkumâ sniegums ir pagâjis gandrîz divas stundas. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja idejas, un viòas runâ daþas lietas izklausîjâs tik "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par aristokrâtu, ko viòas kalpone ïoti lîdzinâs." Viòa izgudroja jaunu frizûru, piestiprinâja matus uz brîvas kokas. Kâzas, protams, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir prasme uzvilkt matus, tâpçc tas viss notika îpaði âtri. Tika uzcelta viòas mâte tajâ paðâ pusç un vçl divdesmit minûtes.