Matu galaktika

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçjot ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt. Tajâ ir arî uzsûcas, ka vçlas, lai viss izskatîtos krâðòs, vienu pîti var likt divpadsmit reizes, galu galâ liekot matu aksesuârus, vai piestiprinât tos ar klipiem. Visdârgâkie skolas posmi un to gatavoðana. Viòas jaunâkâ loma kâ princese Joker ir veca un izklaidçjoða, un tai nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Pirmkârt, Mama izvilka savu duci bizîtes ar lokiem, kas tiem piestiprinâjâs. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Tas bûs patîkamâk aplûkot cirtainos matos .... tâ tas sâkâs. Pusstunda pârslodze un to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tikai tad, kad viòa palika ar aristokrâtiem, tâ atkal mainîja savu prâtu. Ne sprieþot ar tagadni, ka sâkumâ mâkslai bija vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... viòa pilnîbâ mainîja savu prâtu, un viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, es, protams, es nevçlos, jo es neatceros princese, ko viòas kalpone ir tâlu". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus vaïçju koku. Jo, kâ jau iepriekð es rakstîju, mums jau ir prasme saliekt matus, un tajâ paðâ laikâ tas bija îpaði labi. Viòas mâte, no otras puses, un vçl viena pçc pâris minûtçm bija pilna.

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu