Mati un grutnieciba

Mans brâlçns ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai visa lieta izskatîtos krâðòs, viòa var piecas reizes sakârtot vienu pîti, reizçm pievienojot tai matu þâvçtâju vai ievietojot matu klipus. Viòam visvairâk patîk skolas priekðnesumi un veidoðanâs. Viòas nesenâ loma kâ "Screams of Screams" tomçr bija jautra, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte bija apvilkusi daþas no savâm bizçm ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Tad ðî skaistâ meitene teica nç, nç, nevis vienu reizi. Es bûðu skaistâks cirtainos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmç arî viòu sniegumu. Viòa izskatîjâs skaista kâ vienîgâ princese. Un, kad viòa iet kopâ ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neizvçrtçjot, ka pagâjuðas gandrîz divas stundas kopð sagatavoðanâs darbam. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja redzçjumu, un viòas valodâ tâ bija gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros princesi, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, mîkstiem matiem piepildîtas kokas gadîjumâ. Jo, kâ jau iepriekð teica, mçs jau esam pârbaudîjuði, lai samazinâtu savu pçdçjo un to paðu matu tajâ paðâ laikâ, kad tas mums bija visefektîvâkais. Viòas mâte, no vienas puses, bija gatava pâriet no daþâdâm un daþâm minûtçm.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus