Mati 4 cm mcnesi

Mans brâïameita ïoti vçlas, lai spçlçtu ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir iesaistîta, ka, ja viòai ir vajadzîgs skaists izskats, viòa var likt vienu pîti divpadsmit reizes, liekot daþus matu aksesuârus vai piespieþot tos. Viòa mîl skolas darbu un plâno viòus. Viòas jaunais Scurvy karalienes radîjums ir arî jautri, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte viòâ iejaucâs ar daudzâm bizçm, ar tâm ievietotâm lokiem. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un atkal ne. Es izskatîðos labâk pârvaldîtos matos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes filmçðanas un rakstîðanas. Viòa izskatîjâs jauka kâ liela karaliene. Un, kad viòa ir ar princesçm, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties par to, ka no montâþas sâkuma lîdz izstâdei tas jau ir bijis vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, bet viòas runâ tâ skançja gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas tâlu no viòas kalpone". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas formâs. Tâ kâ, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs tagad piedzîvojam matu grieðanu un pçdçjo reizi ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, no nâkamâs, daþu minûðu laikâ bija perfekta.

Ðeit mçs varam atrast matadatas