Mandolina griezcjs

Dârzeòi ir veselîgâkais çdiens cilvçkam. Pasaulç ir arî 250 veidu dârzeòi. Tie ir C vitamîna, A provitamîna, kâ arî ðíiedru un minerâlvielu avots. Tie ir ïoti bioloìiski un dabiski. Katrâ mâjâ, kur çd daudz dârzeòu, kâ arî citos restorânos, griezçji ir neaizstâjams produkts. Îpaði tad, ja îsâ laikâ jums ir nepiecieðams sagriezt lielu daudzumu dârzeòu.

Dârzeòu griezçjam ir vairâkas priekðrocîbas. Vissvarîgâkais no tiem ir çrtîbas un laika ietaupîjums. Tas ir svarîgs apsvçrums, gatavojoties brîvdienâm vai ìimenes svinîbâm. Un arî, veicot konservus ziemai, kad mums ir jâsamazina daudz dârzeòu un augïu. Turklât elektriskais griezçjs nodroðina lietotâja droðîbu. Tâ kâ îpaðs apvalks un citi caurumu izmçri ïauj sasmalcinât un berzçt daþâdus dârzeòus, nebaidoties pievienoties griezumam. Priekðrocîba ir tâ, ka mçs varam izvçlçties biezumu, vçrtîbu un izkârtojumu, ko mçs vçlamies òemt no sagrieztiem dârzeòiem. Un viss tâpçc, ka dârzeòu kuterim sistçmâ ir vairâki griezçjdiski. Turklât viss bagâts ar lielu izjaukðanas ceïu, kas rada iespçju viegli notîrît. Mçs negribam uztraukties par tâs iznîcinâðanu, jo griezçjs ir izturîgs pret koroziju, jo tas ir izgatavots no cieta materiâla, kas nerûsç. Kâ mçs plânojam sasniegt griezçjus, jâòem vçrâ mûsu vajadzîbas. Ja mçs ïoti retos gadîjumos gatavojam ierobeþotu cilvçku grupu, tad mçs pat varam to atbrîvot no pirkuma. Un, kad mçs sagatavojam daudz konservantu, tad ðis rîks bûs noderîgs rûpnîcâ. Pirkuma laikâ mçs atgriezîsimies pie atzinuma par labu mâjokli, sava veida spçcîgiem un izturîgiem vairogiem, kas ir tâs izturîbas princips. Atbilstoði griezçji, çdienu gatavoðana, salâti, salâti, konservi vairs nebûs traucçklis un kïûs par patîkamu nodarboðanos. Daudzi dârzeòi var çst neapstrâdâtus, tâpçc to lielâ îstenoðana veicinâs âtrâku patçriòu. Mums ir daþâdi dârzeòi, no kuriem izvçlçties, jo Polijâ mçs çdam apmçram 50 veidu dârzeòus.