Maju stiepiu karkasa tehnoloiiju parskatos

Viss sacensîbas sastâv no pazîstama drauga, saprotama viesiem, þargona. Gluþi pretçji, tas nav ar tulkotâjiem. Noteikts tulkoðanas aìentûras cilvçks var tikt atzîmçts citâdi, daþreiz smieklîgi klausîtâjam, kas nav saistîts ar nozari. Tâtad jûs varat satikt cilvçkus, kuri ir palikuði, aizgâjuði vai agrâk. Ko norâda norâdîtâs frâzes?

atsauksmes par man pride

Tulkots tulkotâjs - persona, kas òem no daþâm CAT programmâm, proti, datorizçtu tulkoðanu, kas cieð no tulkoðanas darba uzlaboðanas. Citiem vârdiem sakot, CAT rîks piedâvâ tulkojumu, ja raksts ir salîdzinâms ar to, ko tulkotâjs jau ir tulkojis.Tulkots tulkotâjs - tulkotâjs, kas nav birojâ, un pçc tâ pârbaudes mçs saòemam automâtiski ìenerçtu informâciju par to ar e-pasta adresi.Skola ceïoja - tulkotâjs, kas ir dabiski noteiktâ laikâ, piemçram, dzîvojot atvaïinâjumâ.

Vislielâkâ interese ir atgrieðanâs no konkabinas. Ðî frâze ir atsauce uz sievieti, kas ir aizrautîga par sinhrono tulkoðanu, t.i., tulkotâjs, kurð dzîvo skaòu necaurlaidîgâ kabînç, iztulkojot izrunâto tekstu. Lai to saprastu, ieinteresçtajai personai ir jâievieto îpaðas austiòas un jâizvçlas apmâcîbas programma viòam interesçjoðajai valodai. Ðîs kustîbas vîrieðu versija ir konkabent, tâpçc, analoìiski, tas ir pçdçjais klients, kas spçlç ar sinhrono tulkoðanu.Tulkojumu aìentûras, protams, kâ uzòçmumi, kas sniedz citus pakalpojumus, izmanto îpaðas frâzes, kas ir saprotamas tikai ðîs profesijas viesiem. Protams, viòi parasti cenðas izvairîties no kontakta ar klientu, bet, kâ jûs zinât, ir grûti atteikties no lietoðanas. Tâpçc, rîkojoties tulkotâju uzòçmumâ, mçs dzirdam, ka poïu skola ir aizgâjusi, vai kâds cits tulkotâjs mums labâk pârtulkos tekstu, jo tas ir SCOATED, nesaòem neskaidrîbas ... Par interesantu darbu jûs varat uzdot ðâdâ dzîvoklî kâ tulkoðanas birojâ lûgt tulkojumu cilvçka kârta nav nekas vairâk kâ krçsls, un tas nenozîmçs pârmçrîgu interesi par sava tulkotâja dzîvi.