Lublin partikas produktu vakuuma iepakojums

Vakuuma iepakojums dod milzîgu priekðrocîbu salîdzinâjumâ ar tradicionâlajâm iepakoðanas un turçðanas metodçm. Ðajâ risinâjumâ iepakotie produkti paliek svaigi un ir populârâki tâlsatiksmes pârvadâjumiem.

Viòi veic gaisa ieplûdes principu no folijas iepakojuma, kas papildus tiek metinâts un cieði noslçgts.Katras vienmçrîgâs iepakoðanas maðînas pamatelementi ir gaisa sûknis un blîvçðanas stienis.Mçs atðíiram divu veidu iepakoðanas iekârtas:- kameras iesaiòoðanas maðîna - ja viss rezultâts iepakojumâ ir uzstâdîts îpaðâ kamerâ.Gaiss tiek iesûkts no visa kameras iekðpusç. Tâpçc tâ ir ïoti izplatîta forma. Pçc procesa pabeigðanas kamera parasti ir savâkta. Ðis ierîces modelis ïauj veikt milzîgu procesa atkârtoðanu un efektivitâti svarîguma un metinâðanas enerìijas parametru izvçlç.Ierîèu izmçri svârstâs no jaunieðiem, ïaujot paðai izstrâdâjuma iepakoðanai uzreiz prasît îpaðus apstrâdes riteòus iekârtas kustîbâ.- lentes blîvçtâjs - parâdâs kâ ârçjs sûkðanas veids.Parasti tas ir mazs izmçrs. Produkti tiek uzskatîti ârpus ierîces, un tikai atslçga ir uzstâdîta tikai maisa galâ. Tâdçjâdi ekstrakcija beidzas ârpus kameras. Ðâda veida ierîcçm ir nepiecieðams îpaðs maisiòu veids, lai paâtrinâtu visu vakuuma iepakoðanas procesu.

Galvenais jautâjums ir, kâda veida izvçlçties?Slokðòu blîvçtâjs nodroðina labâku mobilitâti. Tas, protams, ir lçtâk nekâ deguna kolektors. Slokðòu iepakoðanas maðîna ïauj apstrâdât izstrâdâjumus ar neparastâm formâm un izmçriem.Aiz kameras iesaiòoðanas maðînas ir mazâkas patçriòa preèu, galvenokârt maisiòu, izmaksas. Iepakoðanas procesa atkârtojamîba un saistîta ar pçdçjo jaudîgâko iepakoto preèu devu dienâ.Amatieru lietojumprogrammâm, t.i., nelielâ gastronomijâ pietiek ar nelielu bezkomorowa iepakoðanas maðînu.Komerciâlai lietoðanai pilnos veikalos vai raþotnçs çrtâk bûs izvçlçties kameras iepakoðanas maðînu.Tas paâtrina iepakoðanas mehânismu arî ilgâkâ laika periodâ, ietaupot somas izmaksas.Valsts tirgû ir daudzi iepakoðanas iekârtu raþotâji.Tepro ir uzòçmums, kas raþo vakuuma iepakoðanas iekârtas, kas jau 50 gadus darbojas tirgû!