Koka logu rathodanas process

Komunâlo pakalpojumu blokos un joprojâm daþâdâs darba vietâs ir jâbût droðîbas slçdþiem. Tie ir labi funkcionçjoðas agrînâs brîdinâðanas sistçmas elementi, pçdçjâ gadîjumâ îpaði sprâdziendroðâs un ugunsdzçsîbas iekârtas. Pateicoties viòiem, jûs varat izvairîties no traìçdijas.

Droðîbas slçdþi ir daþâda rakstura jaudu, un tos var izmantot daudzâs daþâdâs metodçs.Tirgû ir vienkârðas droðîbas slçdþi ar savâm vârstiem, ko var izmantot veiksmîgi gan bîdâmajâm durvîm, kad tilt. Svarîgi noteikt tos par dzîves formas un aprîkojumu. Droðîbas slçdþi ar atseviðíiem vârstiem ir noderîgi arî apsardze. vairogi var izòemt, lai brîdî, kad vienîba ir uzstâdîta pareizi, jo viòu galvenais uzdevums ir nodroðinât iekârtu droðîbu.Novietojot slçdþus ar droðîbas darbu, ieteicams izmantot abu maðînu sprâdzienbîstamîbu, kad tie ir uzstâdîti. Pienâkums sâkt tâs nâk no pieòemtajâm ES direktîvâm.Vçl viens veids ir avârijas apturçðanas lînijas slçdþi. Ieteicams uzstâdîðanai maðînâs un piederumos, kurus nevar nodroðinât, izmantojot noòemamus maðînas vâkus. Avârijas apturçðanas lînijas slçdþiem, atðíirîbâ no pozîcijas slçdþiem, ir iespçja aktivizçt e-stop funkciju uz kabeïa garuma.Droðîbas slçdþu tips ir arî slçdþi droðîbas jostâm un droðîbas jostâm. To izmanto, lai patçrçtu ierîcçs, ko tâs nogâdâ materiâlam. Viòu komanda ir modes jostas sprieguma moderna uzraudzîba. Slçdzis ir ieslçgts pareizas siksnas spriegojuma laikâ.