Kases aparatu otwock pardodana un apkalpodana

Kases serviss ir nepiecieðams ne tikai iekârtu bojâjumu laikâ, bet arî obligâtâs kases èekâ, kâ arî tad, kad sâkam un aizveram uzòçmumu. Saskaòâ ar likumu vienîgâ persona, kas kases aparâta neveiksmes gadîjumâ var rûpçties par tâs maiòu, ir pakalpojuma vienîbas cilvçks, pamatojoties uz atbilstoðâm atïaujâm. Ïoti bieþi tiesîbu iegûðana notiek ðâdi:

atïaujas:- apkalpojoðais uzòçmums vçrðas pie kases pârdevçja, lai izveidotu sadarbîbu un ieviestu izplatîðanas lîgumu, \ t- pçc piekriðanas saòemðanas viòð / viòa vada ik pçc diviem darbiniekiem sertifikâcijas apmâcîbai, kas beidzas ar eksâmenu. Apmâcîbas brîdî servisa tehniíis iegûst atïauju visu veidu fiskâlajâm ierîcçm, kas saòemtas raþotâja piedâvâjumâ.- pçc izcilas pârbaudes pabeigðanas servisa tehniíis saòem nosaukumu un identifikâcijas plâksni ar savu parakstu, lai piemçrotu fiskâlo moduli. Tomçr raþotâjs iepazîstina servisa tehniíi to personu sarakstâ, kurâm ir atïauts veikt garantijas un bez garantijas remontu, kâ arî atbilstoðas tehniskâs pârbaudes, un joprojâm sniedz to nodokïu iestâdei.

nieki:Tiesîbas tiek pieðíirtas viena gada posmâ, un tas attiecas uz kâda veida kasçm - kursa beigas nedod darbiniekam atïauju rûpçties par viena raþotâja fiskâlajâm ierîcçm un tikai atbrîvoties no lçmumiem daþos modeïos.Servisa tehniíim ir pienâkums nepârtraukti uzlabot savas zinâðanas, izmantojot ieguldîjumu produkta metodçs, viòam katru gadu ir jâiesniedz raþotâjs par atlikðanas termiòa pagarinâðanu.Tirdzniecîbas lîgumâ reìistrçtâ prasîba ir îpaðums, izmantojot rezerves daïu noliktavas servisu, kâ arî kontroles un mçrîðanas instrumentus un iekârtas. Un pakalpojums ir atbildîgs par lietotâju nodroðinâðanu ar raþotâja sniegtajâm darbîbas tçmâm.Pilnvarotajam servisa tehniíim, kas faktiski neveic kasieru pakalpojumus, nav tiesîbu augt þurnâlu, viòam ir arî jânodod karte raþotâjam. Apkalpotâjs var izmantot tikai fiskâlos kases aparâtus tikai tad, ja viòð ir uzòçmuma, kas saistîts ar raþotâju ar izplatîðanas lîgumu, darbinieks.