Kases aparats kf03 dzintars

Visos mazajos veikalos ir norâdîts kases aparâts. Jaunie noteikumu grozîjumi liek nepârprotami identificçt preces. Kâ palîdzçt ar pçdçjo? Atbilde ir PC Market Lite. Ir tâda pati îpaða programma, kas izraisa kases aparâtu programmçðanu. Tas ir lielisks izeja vidçjiem veikaliem.

Daþas no PC Market Lite piedâvâtajâm funkcijâm ietver produktu eksportu uz kases aparâtu, vienkârðotu preèu karðu ievieðanu, kas satur tikai nepiecieðamos elementus, vai pârdoðanas ziòojumu sagatavoðanu. Funkcijas patieðâm ir daudzas un atbilst veikala pareizai darbîbai. Ðai programmai ir ïoti viegli uzstâdîtâjs, kuru var palîdzçt ikviens. Tas neietver nepiecieðamîbu zaudçt naudu speciâlistam, kurð visu uzstâdîs un instalçs. Un pakalpojums ir atvçrts klientam. Projekta uzsâkðana nav problçma pat sievietçm, kurâm katru dienu nav kontakta ar datoru. Tas ir saistîts ar pârdomâtu un izstrâdâtu saskarni. Visi ðie zîmoli ðajâ ziòâ ir ïoti labi. Ir skaidrs, ka cilvçki, kas to dara, labi zina, ko viòi dara un ko viòi vçlas iegût.

Ir vçrts atzîmçt, ka PC Market Lite ir plâns maziem veikaliem. Tas dod vienîgo finanðu naudu modelî, tomçr ir iespçjams pagarinât lîdz trim. Tas ir saistîts ar nepiecieðamîbu iegâdâties programmu jebkurâ no tâm. Ko darît, ja mums tas nav pietiekami, jo mçs veicam konkrçtâku darbîbu? Ðajâ gadîjumâ PC Market 7 bûs labâkâ vieta, tâ ir daudz lielâka un spçj apstrâdât lielus veikalus vai íçdes veikalus. Ja esat jau iegâdâjies neliela veikala versiju un jûs palielinâjât darbîbu, tad jums nekas nav jâuztraucas. Maksâjot starpîbu starp ðîm programmâm, jûs varat iegâdâties pilnu PC Market 7 versiju. Jûs neko nezaudçjat un pat iegût. Ar PC Market Lite, jums ir iespçja aplûkot savu atbalstîtâju un viedokïus, vai jums tâ ir nepiecieðama.