Kases aparats kas ir parskats

Eiropas teritorijâ katru gadu notiek vairâk nekâ divi tûkstoði uzliesmojoðu vielu, putekïu un gâzu sprâdzieni, kas iznîcina maðînas, bojâjumus mçbelçm un mâjâm, un reti - ar labu dzîvi. Sâkumâ tas var radît sprâdzienbîstamu vidi, ko rada situâcija, kad tiek radîts, izgatavots un uzglabâts skâbekïa klâtbûtnç gaisa, degoðu gâzu, tvaiku vai putekïu maisîjums. Lielâkais sprâdzienbîstamas vides risks parasti ir íîmiskajos punktos, tvertnçs, rafinçðanas rûpnîcâs, elektrostacijâs, krâsu veikalos, ûdens attîrîðanas stacijâs un jûras ostâs, kâ arî lidostâs.ATEX direktîva tika izveidota kâ brîvprâtîgs noteikums iekârtâm, ko pârdod Eiropas Savienîbâ, un to izmanto vidç, kas ir jutîga pret eksplozijas risku. No ATEX direktîvas iekaroðanas dienas visa ðî ierîces tips ir ATEX sertificçts un jâatbalsta ar atbilstoðu simbolu. ATEX Direktîvâ 94/9 / EK noteikts, ka raþotâji piegâdâ elektroiekârtas izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, kur ir tikai atbilstoðs sertifikâts. No otras puses, darbinieki iekïauj ATEX direktîvu 99/92 / EK, kas nosaka prasîbas cilvçku veselîbas un droðîbas uzlaboðanai, kas spçlç sprâdzienbîstamâ vidç. Pati ATEX 94/9 / EC princips ir vçrsts uz iekârtâm, kuru avots ir aizdegðanâs avots, jo to gadîjumâ ir iespçjama elektriskâ izlâde, statiskâs elektrîbas raðanâs un plaðâka temperatûra. Lai gan ATEX direktîva ir pamatregula, starp priekðrocîbâm, kas rodas, risinot ðo preci, var saukt:

garantçjot darba vietas droðîbu cilvçkiem rûpnieciskajâs rûpnîcâs, \ tierobeþojot ekonomiskos zaudçjumus, kas rodas no iespçjamâm kïûdâm vai dîkstâvçm \ tnodroðinât nepiecieðamo instrumentu kvalitâti tirdzniecîbai, pamatojoties uz Eiropas Savienîbu, \ tdarba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas un atbildîgo vienîbu koordinâcija.