Kases aparats kad

Fiskâlâ kvîts ir pierâdîjums par veikto pirkumu noliktavâ. Tas palîdz mums pârbaudît, vai maksâjums no veikalu plauktiem faktiski piekrît aprçíinâtajam maksâjumam, lai mçs varçtu ziòot par iespçjamu sûdzîbu veikalâ. Turklât kvîts ïaus mums uzskaitît iztçrçto naudu, kas atvieglo jûsu izdevumu izskatîðanu.

Make Lash

Kvîtim ir virkne svarîgu informâciju, kas ne vienmçr ir saistîta ar iegâdâtajiem produktiem vai to cenâm. Drîzâk dârga informâcija, ko kases aparâts elzab alfa izdrukâ uz konta, ir tâ nodokïu maksâtâja vârds, kurð vada uzòçmumu, un tâs juridiskâs adreses adrese. Cita informâcija ir nodokïu identifikâcijas punkts, kvîts izdrukas laiks un laiks, kasieris un kases numurs. Piekriðana kases numura problçmai ir îpaði svarîga, ja mums ir jâiesniedz sûdzîba par konkrçtu produktu. Kvîts ir ïoti nozîmîgs pierâdîjums par pârdoðanu ne cilvçkam, bet arî vienam pârdevçjam un Nodokïu birojam. Pateicoties tam, ka kases aparâts reìistrç katras preces pârdoðanu, ir grûtâk slçpt pârdotâs preces, un tâdçï ir grûtâk izvairîties no nodokïa maksâðanas. Finanðu ministrija piesprieda otrai profesiju grupai veidot kvîti. Un tieðâm, piemçram, frizieri un taksometru vadîtâji. Tomçr jâatceras, ka visu gadu tiek ieviesti jauni produkti un vairâk nozaru var bût atbildîgas par nodokïu kases aparâtu pienâkumiem. Vçl viens pienâkums, kas ir uzòçmçjam, kura uzòçmums izmanto finanðu kases aparâtus, ir glabât èeku kopiju. Tas ir noderîgs nodokïu biroja kontroles gadîjumâ. Ja papîra èeku kopijas bija jâglabâ ilgu laiku, tad ðodien ir iespçjams saglabât ðîs kopijas profesionâlâs atmiòas kartçs, kas nozîmç, ka viòi maksâ daudz mazâk vietas. Trauka îpaðnieks ir spiests pareizi pârbaudît kases aparâtu, un, ja ierîce neizdodas, tâ ir jâapmainâs ar labu kases aparâtu. Dokumentu, kas apstiprina pirkumu, ir ârkârtîgi svarîgs, un mums tas joprojâm ir jâòem vçrâ. Tas bieþi vien nebûs labs pirkuma pierâdîjums, kas bûs ïoti svarîgi, sûdzoties par iegâdâto produktu.