Kases aparats ergo

Nodokïi, kas tiek uzlikti kases aparâtu turçtâjam, ietver ne tikai darbîbas, kas saistîtas ar to importu un fiskalizâciju. Gluþi otrâdi, viòi saka galvenokârt vçlâko periodu, kurâ mçs òemam no konkrçta kases aparâta. Kas tad ir poïu vajadzîbâm?

Ko nodokïu pienâkums mums uzliek par pienâkumu veikt arî kases aparâtu izmantoðanu?

1. Ieòçmumi, kvîtis.

Pirmais jautâjums ir izsniegt kvîtis. Jûs esat dzirdçjuði par darbu, kâ iegâdâties pircçjus no pârdevçju ieòçmumiem. Ne ðâdas darbîbas? Saòemts fakts, ka nodoklis, kas jâmaksâ Nodokïu pârvaldei, tika iekïauts pârdevçja kontos. Nav saòemts neviens kvîts, tad ar paðreizçjo informâciju var saprast, ka ðis nodoklis nav òemts vçrâ. Tâpçc mçs ðeit nodarbojamies ar zâlçm, kuru pamatâ ir nodokïu modelis un konkurences negodîgums.

2. Dienas fiskâlais pârskats.

Ikdienas fiskâlais ziòojums ir otrais uzòçmçja pienâkums. Nu, pçc katras dienas (bet arî pirms tirdzniecîbas uzsâkðanas nâkamajâ dienâ uzòçmçjs ir atbildîgs par ziòojuma izveidi. Tajâ tiks ievietota nodokïa vçrtîba, kas uzòçmçjam jâmaksâ Nodokïu iestâdei, kas ir piemçrota viòa birojam. Simple? Atcerçsimies, ka ðis ziòojums ir vçlamais nodokïu kontroles panâkums.

3. Mçneða fiskâlais pârskats.

Arî tad, ja ikdienas ziòojuma panâkumi ir nepiecieðami, ir jâsagatavo lîdzîgs ikmçneða ziòojums. Galvenais ir òemt vçrâ visa nodokïa vçrtîbu, kas mums jâmaksâ par visu mçnesi. Kâ mums vajadzçtu sagatavot ðo ziòojumu? Ðajâ ziòâ lieta ir diezgan vienkârða. Ikmçneða fiskâlais pârskats jâveic lîdz tâ mçneða dienai, kad viòð / viòa saka.

4. Kases aparâts.

Îpaðums no fiskâlâs kases, tas ir spçkâ un pienâkums ierakstît ierakstus kases aparâta reìistrâ. Ir svarîgi, lai ðie ieraksti, kad un visa grâmata, tiktu vâkti tieðâ tuvumâ esoðo fiskâlo kases aparâtu izpratnç. Protams, ðie ieraksti tiks kontrolçti nodokïu revîzijas laikâ, ko uzòçmçjs veic nodokïu birojâ.

Kopsavilkums: & nbsp; kases aparâtiem ir daudz pienâkumu. Tomçr, tikoties ar viòiem, mçs esam pârliecinâti, ka mçs likumîgi realizçjam ðîs summas. Tâpçc, veicot daþâdas nodokïu kontroles, mçs varam viegli pierâdît, ko izveidojis Nodokïu birojs.