Kapustovijas salati ar hlavkaveju kapostiem

Ir daudz kâpostu çdienu, kurus mçs mîlam un kuriem ir nepiecieðama vecâ grieðana augstâm, smalkâm svîtrâm. Pat kâpostu sagatavoðana ziemai prasa izcelt kâpostu lapas - un, kad ir grûti apgrûtinât ar parastu nazi, jums nav jâinformç ikviens, kurð to jebkad ir lietojis. Par laimi, rûpnîcâs ar mâjsaimniecîbas produktiem ir daudzas ierîces, kas bûtiski palîdz mums uzlabot tâdus parasti mâjâs gatavotus pasâkumus, kas tiek radîti mâjâs.

Bigos, vai pelmeòi ar kâpostu vai kâpostu zupu ir jâizmanto kâ plâcenî sagrieztu kâpostu. Protams, veikalâ varam iegût jau gatavus, jau sagrieztus kâpostus, tomçr daudzi cilvçki izvçlas paði gatavot kâpostus, jo viòiem ir dârzs, kurâ audzç ðo dârzeòu. Ðâdas sievietes noteikti palîdzçs ar kâpostu griezçju. Nekas nemainîs to pastâvîgâ lietoðanâ. Tâpçc, ja mums patîk kâpostu çdieni, tad tik tâlu, ka mums vajadzçtu kârdinât patstâvîgi veikt ðâdu skâbbarîbu, kas mums dos ne tikai gandarîjumu par to, bet, pirmkârt, garðîgu, perfekti garðîgu daudzu çdienu sastâvdaïu, kas mums patîk.

Jûs esat aicinâti sagatavot savus konservus, galu galâ kâpostu gadîjumâ vispirms ir nepiecieðams to sagriezt apakðçjos gabalos, izgriezt nûdeles un sagriezt kâpostiem - izmantojot nazi, ðî darbîba ir garlaicîgi fiziski, un jûs pilnîbâ nevçlçsieties izveidot kâpostu produktus, vai garðîgi un plaði vitamînu salâti. Un tas nebûtu ideâls mûsu veselîbai! Pçrkot elektrisko kâpostu kuteri, maksâ aptuveni 2-3 tûkstoðus zlotu, tas ir diezgan daudz mazas mâjsaimniecîbas vajadzîbâm, bet delikateses uzòçmuma vai kolektîvâs uztura grupas panâkumos ir nepiecieðami ieguldîjumi. Protams, viòa pievçrsîsies ieòçmumiem no garðîgu salâtu vai vecâs poïu pârdoðanas, kas izgatavoti no nulles bigosiem, kuriem patîk, ka visi, kas kâdreiz dzîvoklî varçja to atvçrt.