Interneta atkariba 2014

Dators aizstâvçja sevi praktiski neatòemamu labas dzîves daïu. Nav pârsteidzoði, ka arvien bieþâk tiek apspriests atkarîbas temats, jo îpaði jaunieði, ne tikai no datorspçlçm, bet arî no tieðsaistes dzîves kopumâ.

Ja ìimene nepamanîs sâkotnçjos atkarîbas simptomus, var konstatçt, ka vienlaicîgi ir lietderîgi izmantot speciâlista palîdzîbu. Tas notiek tik bieþi, kad atkarîba notiek ekstremâlâ formâ - jaunâ meitene pilnîbâ pârtrauc mieru un nevçlas ïaut nevienam. Ðajâ gadîjumâ ðoka terapija nav norâdîta. Ðajâ gadîjumâ eksperts cenðas iegût pacienta uzticîbu, sazinoties ar viòu internetâ. Viòð pakâpeniski pârliecina atkarîgo nâkt no cieðas telpas. Ðâdos gadîjumos terapija nav viegla, tâpçc ir vçrts padarît atkarîbas ârstçðanu no datora nekad nav bijis noderîgs.

Veselîga interneta izmantoðana - noteiktos laikos un zinâmâ nolûkâ ïauj jums laika gaitâ atgût kontroli. Ir vçrts uzraudzît laiku, kas pavadîts datora priekðâ, jo tas ir lîdzeklis, kas pilnîbâ pazîst lietotâja uzmanîbu. Nepiecieðams vairâk kâ laiks ar efektîviem cilvçkiem - ârpus datortîkla.

Ir vçrts saprast, ka tîkla alkoholisms nav tâlu no cita veida psiholoìiskâm atkarîbâm. Pakâpeniska laika samazinâðana datora priekðâ un tâs efektîvâka izmantoðana ïauj jums atgût kontroli pâr savu dzîvi.

Ir vçrts pieminçt, ka ðâda atkarîba bieþi ir tçmas, kas saistîtas ar informâcijas veidoðanu ar jauniem veidiem. Tad virtuâlâ pasaule, kurâ iedzîvotâjs ir anonîms, tiek atkârtots ïoti pievilcîgs. Bez speciâlista palîdzîbas viòð diemþçl var dzîvot ar emocijâm, tâpçc nekautrçjieties atgâdinât par aizsardzîbu.Avots: gabinetyszansa.pl