Informacijas sistcmas funkcijas

Daudzi no mûsu paðu uzòçmumiem specializçjas tirdzniecîbas un IT sistçmu vadîðanâ, lai vadîtu çdinâðanas un viesnîcu un çdinâðanas vietas. Saistîbâ ar to, kâ tiek veikts bizness, ir risinâjumi vidçjâm telpâm, kâ arî plaðâkai restorânu íçdei. Risinâjumi daþâdâs attiecîbâs atðíirsies, vai arî mçs turpinâsim strâdât ar & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un varbût âtrs serviss mâjâs. Gastronomijas organismi ir vçl populârâki. Mazâk un retâk mçs varam tikt galâ ar gastronomijas tçmu, kas nav pârdoðanas atbalsta programmatûra.

Viens no modernâkajiem & nbsp; pieteikumiem çdinâðanas vietas pârvaldîðanai ir POS metode. Neparastajâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Un tie piedâvâ servisa punktu un servisu gan Polijas vienîbâm, gan arî tiem, kas kâ daïa no individuâlas struktûras vai franðîzes ir gastronomiski faktori visâ mûsu teritorijâ.

Ðeit ir piemçrs çdinâðanas uzòçmuma IT infrastruktûras modelim:

https://garcinia-cv.eu/lv/

Tas ir patieðâm izstrâdâts tâ, lai komponentu moduïi ïautu lietotâjiem gût maksimâlu labumu. To integrâcija un institûcija visâ datu bâzç palielina efektivitâti, uzlabo patçrçtâju apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo ziòoðanu un vienîbas skaitîðanu neatkarîgi no tâ, vai tâ ir restorânu vai restorânu íçde.

Ðajâ sezonâ mçs apzinâti nesniedzam uzòçmumam, kâdas programmas mçs balstîsimies uz konkrçtu klientu adresçtu priekðlikumu. Pieòemsim, ka risinâjums ir balstîts uz integrçtu sistçmu, kas nodroðinâs gan viesmîïa, gan bâra pozîcijas, kâ arî visu noliktavu vadîbas vadîbu. Atkarîbâ no darba ideja var darboties ar pieskârienu terminâlu, un joprojâm ar magnçtisko karðu lasîtâju, viesmîïu kuponu, svariem, kuponu un rçíinu printeri, fiskâlo printeri, atvilktni, dzçrienu izsmidzinâtâju utt. kâdâ vietâ, izmantojot standarta PC aprîkojumu.