Iesaioodanas madinas bez vakuuma

Vakuuma iesaiòoðanas maðîna tiek izmantota, lai aizzîmogotu efektu îpaðâ konteinerâ, parasti folijas iepakojumâ, pçc tam, kad ir iztîrîts gaiss no tâ.Vakuuma iepakojums ïauj turpinât saglabât iepakoto produktu svaigumu, samazinot baktçriju un pelçjuma augðanu. Mûsdienu tehnoloìijâs ievietotâ pârtika, visticamâk, bûs vairâkas reizes spçcîgâka nekâ veiksmîgi piemçrojot jaunas iepakojuma formas.

https://neoproduct.eu/lv/kankusta-duo-efektivs-veids-efektivai-novajesanu-arstesanai/

Tirgû ir pieejami vairâki vakuuma iepakoðanas iekârtu veidi, tikai to izpilde ir pabeigta, iepakojumâ ir lielas disproporcijas.Kameras iesaiòoðanas maðîna - pçc tam, kad produkts ir ievietots gala iepakojumâ kamerâ, tajâ tiek izveidots vakuums. Ðî procesa laikâ gaisa iepakojums tiek izspiests no iepakojuma. Pçc procesa pabeigðanas caurums ir metinâts. Kameru iesaiòoðanas maðînas dzîvo jaunos izmçros no jaunâm lîdz divkamerâm, palielinot iepakojuma efektivitâti. Ðî metode pirmâm kârtâm tiek atzîta zemo ekspluatâcijas izmaksu un lietoðanas vienkârðîbas un âtruma dçï. Izmanto galvenokârt pârtikas rûpniecîbâ un tirdzniecîbâ.Slokðòu iepakoðanas maðîna - atðíirîbâ no iepakoðanas maðînâm, iepakotais produkts paliek ârpus ierîces. Vakuums tiek izgatavots, izmantojot îpaðu foliju un ievietojot maisa atveri tâ, lai produkts paliktu pçc iespçjas slçgts ierîces iekðpusç. Mazie izmçri un liela mobilitâte salîdzinâjumâ ar kameras iepakoðanas maðînu ir ðâda veida iekârtu lielâs vçrtîbas. Tomçr nepiecieðamîba iegâdâties îpaðu filmu ievçrojami palielina ekspluatâcijas izmaksas. Izmanto galvenokârt pârtikas rûpniecîbâ, kur ir produkti ar interesantiem veidiem, piemçram, gliemenes.Iepakojums - kameru iesaiòoðanas iekârtu panâkumos, filmu tipu izvçle acîmredzami nav liela, ja tâ ir slota. Pirmâ veida maðîna darbojas galvenokârt sliktâs un âtri pieejamâs gludâs filmâs. Otrajam iepakojuma veidam ir jâizmanto rievotâ plçve.