Globalizacijas liberalizacija

Citu valodu zinâðanas ir lîgums mûsdienu pasaulç. Tagad, ja meklçjam darbu, ne tikai angïu, bet arî jaunas valodas. Faktiski ir grûti atrast darbu, kur nav nepiecieðama valoda. Tâtad ir Eiropas un pasaules atvçrtîbas sekas. Globalizâcijai ir daudz priekðrocîbu, ja rodas ðaubas.

SpartanolSpartanol. Masas kondicionētāji

Tas ïauj âtri pârvietot datus starp cilvçkiem, kas atrodas vairâku tûkstoðu kilometru attâlumâ, un dod iespçju atrast prakses vietas daudzâs vietâs visâ pasaulç. Tomçr tas izpauþas, ka tam ir arî stiprâs puses. Globalizâcijas rezultâtâ, pat neizejot no citas valsts, mçs esam spiesti iegût noteiktas prasmes, kas mums nebûtu vajadzîgas vairâk nekâ pirms desmit gadiem. Un tâpat kâ pierâdîjums tam, ka viesnîcas vadîtâji meklç darbiniekus, viòi gandrîz vienmçr pieprasa angïu valodu. Protams, pçdçjais brînums daþiem cilvçkiem, jo pat tâdâm populârâm lietâm kâ tîrîðana bieþi prasa spçju runât sveðvalodâ. Viesnîcas, jo îpaði pieauguðo pilsçtâs, apmeklç daudzi ârzemnieki, un pakalpojums, neatkarîgi no tâ, ko tas dara, prasa sazinâties ar viòiem. Tas ir iemesls, kâpçc sveðvalodas tiek lietotas normâli, bet lielâkâ daïa cilvçku tos veido nedaudz virspusçji. Daudzi zina, kâ sazinâties sveðâ stilâ, lai gan viòi to pilnîbâ nezina. Tâpçc, ka mums ir kâds specializçts teksts, kuru mçs vçlamies tulkot, pçdçjâ atrast precîzi nav tik vienkârði. Ja tâ darbojas, izmantojot juridisko tulkoðanas modeli, ieteicams bût daudziem specializçtiem terminiem, kas skan dîvaini pat daudziem tulkotâjiem. Tam nevajadzçtu bût pârsteidzoðam, jo, iespçjams, vairumam poïu noslçpumaini izklausâs juridiskie vai medicîniskie termini pat savâ valodâ. Tâpçc nevar sagaidît, ka viòi sapratîs savus kolçìus vâcu vai angïu valodâ. Tam ir nepiecieðama mçrítiecîga izglîtîba.