Gaisa filtrs 1 2

Atex putekïu nosûcçji vai putekïu savâcçji, kas izgatavoti saskaòâ ar atex direktîvu, uzskata, ka ir pârâk svarîgi filtrçt karstas gâzes, kas rodas no atkritumu sadedzinâðanas. Ðis process ietaupa enerìiju atgûto siltuma dçï.

Siltas, smagas un sareþìîtas gâzes kaitç veselîbai un vietai. Mûsu uzòçmums piedâvâ plaðu efektu un risinâjumu klâstu, lai piedâvâtu daudzas lielas vai siltas gâzes. Karstâs tehnoloìiskâs gâzes parasti tiek radîtas sadegðanas procesos un izkausçto metâlu, ïoti bieþi dzelzs, krâsaino un alumînija, apstrâdç. Karstâ gâzes filtrçðanai nepiecieðama agrâka dzesçðana, izmantojot dzesçtâjus vai siltummaiòus. Siltums var dzîvot enerìijas taupîðanas beigâs. Mûsu uzòçmums piedâvâ risinâjumus karstu gâzu emisijai, cita starpâ, konkrçtiem veikaliem un procesiem: lietuves, kausçðanai piemçrotas krâsnis, biomasas apkures iekârtas un atkritumu sadedzinâðana.

Chocolate slim

Eïïas migla ir kaitîga maðînas operatoru veselîbai, rada traucçjumus darba laikâ un uzkrâjas visâ darba zonâ, kâ rezultâtâ substrâts un izveidotâs virsmas sagatavo slidenu.

Gandrîz visas apstrâdes darbîbas ir atkarîgas no konkrçta eïïas miglas daudzuma radîðanas. Eïïas migla ir aerosols, kas rodas, kad metâlu un atseviðíu plastmasu apstrâdes laikâ attçls tiek izmantots dzesçðanas ðíidrumâ vai smçrvielâ. Problçma pastâv un iztvaikoðana no tvertnes ar metâla kârbâm.

Atbrîvojoties no automobiïa izplûdes gâzçm, jûs varat novçrst savu darbinieku veselîbas apdraudçjumus un saglabât pilnîgu humoru.

Automobiïu sadedzinâðanas dzinçju iekïauðana klusos numuros parasti sajaucas ar nepiecieðamîbu izplûdinât automaðînas izplûdes. Diemþçl ir ïoti grûti iedomâties, cik âtri izplûdes gâzes no aukstâ dzinçja var iegût toksisku lîmeni slçgtâ riepâ. Paðreizçjais jautâjums ir tikai daþus mirkïus.