Frizieris suoiem kases aparats

2015. gads izraisîja izmaiòas ârstiem, kuri veic uzòçmçjdarbîbu. Kopð pagâjuðâ gada 1. marta visâs skapîðu kasçs bija parâdîjies elzab mini etiíete. Ârstiem, kas skaitîja ar pacientiem, bija jâreìistrç visi ieòçmumi ðîs çdiena uzmanîbai. Neskatoties uz medicînas aprindu protestiem, ministra rîkojums par kases aparâtu bûtîbu tika nodots ekspluatâcijâ.

Tika apgalvots, ka mâjas apmeklçjumi nebûtu iespçjami, un atvaïinâtie ârsti atkâpâs no kampaòas turpinâðanas grûtîbu sâkumâ, strâdâjot ar kasieri. Apsûdzîbas bija nepareizas. Kases aparâtu pârdevçji par pieòemamu cenu piedâvâ gan mazâs, gan mobilâs ierîces gan pârtikas, gan tirdzniecîbas vajadzîbâm. Jûs vçl nevarat piekrist apgalvojumam, ka kases reìistra pakalpojums ir bîstams. Viens piemçrs var bût medicîniska palîdzîba. Ârstam, kas sniedz glâbðanas pakalpojumus, ir pietiekami, lai biïeðu programmâ ieprogrammçtu 2 vai 3 pozîcijas. Papildu pienâkums ir izdrukât ikdienas un mçneða pârskatu. Turklât reizi divos gados jûs vçlaties aizpildît pârskatu par kases aparâtu, pilnvarojot to pçdçjam servisa tehniíim.

Saskaòâ ar paðreizçjo finanðu ministra rîkojumu, ne tikai ârstu birojiem bija pienâkums ieviest kases aparâtus. Citu profesionâlo grupu, kas bija ðîs ierîces kopð pagâjuðâ gada neatkarîgi no apgrozîjuma, starp citu iekïaujam arî:- juristi,- grâmatveþi,- auto mehânika,- frizieri,- kosmetologi.

Spçkâ esoðâ regula beidzas 2016. gada 31. decembrî. Visticamâk, 2017. gadâ visi uzòçmçji pârdos un sniegs pakalpojumus privâtpersonâmneveic uzòçmçjdarbîbu. Saskaòâ ar Finanðu ministrijas datiem, tas ir tâds pats veids, kâ pagatavot parasto zonu tirdzniecîbâ un pakalpojumos.

Tas liek uzdot jautâjumu, vai nu nâkamajos gados, un no bçrna bûs svarîgi nopirkt kases aparâtu. Ðobrîd tas ir PLN 700. To var izmantot jebkura sieviete, kas sezonas laikâ uzstâdîja kasi un pareizi informçja viòu par titulu. Nodokïu iestâdei ir 30 dienas, lai pârskatîtu pieteikumu par atmaksu 700 PLN. Vai arî jûs varçsiet izmantot savu paðreizçjo palîdzîbu nâkamajos gados, tâ paskaidro, kâ ministrija publicçs jaunu regulu.