Fiskala kase

19. gadsimtâ Dþeimss Jakobs Ritty atklâja kases aparâtu, lai kontrolçtu savu krogu darbiniekus. Viòð piederçja vairâkâm telpâm Deitonâ (tur apmeklçja arî slaveni vietçjie mafiozi, bet tas pats materiâls individuâlam stâstam. Viòð bija aktîvs kungs un nepatika, kad viòð viòu apgrûtinâja. Kas mums patîk? Kâdâ laikâ spuldze iedegâs un viòð nâca klajâ ar ideju izveidot jaunu ierîci.

Ðis çdiens revolucionizçja tirdzniecîbu, lai gan pirmie eksemplâri nebija lîdzîgi tiem elektroniskajiem kases aparâtiem - tie sastâvçja no pulksteòiem un atvilktnçm, un darîjuma laikâ bija dzirdama labi pazîstama skaòa. Izgudrotâjs pçc ierîces patentçðanas nodibinâja nelielu rûpnîcu ar draugu, kurð savu vârdu pazina visâ pasaulç. Lai gan mûsdienâs daþi cilvçki Ritty nosaukumu saista grâmatâs, savukârt tîmekïa vietnçs, kas veltîtas fiskâlajiem printeriem, jûs varat atrast bezmaksas problçmu.Svarîgs vai mazs kases aparâts? Izvçle ir atkarîga no jûsu vajadzîbâm!Ðie kases aparâti tiek ieskaitîti:- ECR kases aparâti (elektroniskie kases aparâti - neatgûstami, ar zemâku RAM, bez paplaðinâðanas iespçjas. Ierobeþotâ RAM atmiòa nozîmç, ka pçc daþiem gadiem ierîce tiek pievienota apmaiòai, lai gan retâk tiek izmantota, tâ ilgs.- POS kases aparâti - tâ sauktie datoru kases aparâti - ar plaðâku RAM, viegli apmainoties ar tçmâm un attîstot saturu.ECR kases aparâtu vidû varam atðíirt:- pârnçsâjamie kases aparâti - funkcionâlie un delikâtie kases aparâti elzab mini e ir ideâli piemçroti mazajiem investoriem, kas kalpo kâ âra pasâkumi- vienas sçdvietas kases aparâti - bagâti ar kioskiem un mazajiem veikaliem zemâ izmçra dçï, ar iespçju savienot datoru ar lieluma un koda lasîtâju, apkopot un sliekðòos- sistçmas kases aparâti - piemçroti lielâkiem veikaliem, kuriem ir iespçja sadarboties ar secîgiem maksâjumu terminâliem, kases aparâtiem un noliktavu programmu. Viòiem ir daudz daþâdu darbu, piemçram, maksâjums par rçíiniem un mobilo telefonu papildinâjumu pârdoðana.