Fiskala kase wikipedia

Nepilnîbu izdarîðana ir laba lieta. Par to domâ arî likumdevçji, kas nodokïu maksâtâjiem laboja nepareizi izdotus tirdzniecîbas dokumentus, kâ arî deklarâcijas, neprasot lielas sekas. Ðî iespçja pastâv arî tad, ja reìistrç pârdoðanas apjomu no fiskâlâs summas. Kad tas izskatâs kâ korekcija kasç?

Darîjumos, kuros iesaistîtas fiziskas personas, kas neveic finanðu darbîbu un vienreizçjus maksâjumus, ir jâreìistrç katrs gadîjums par finanðu summu un jâatjauno kvîts. Ieòçmumi ir izteikti KPiR periodisko ziòojumu platformâ. Kïûdas, kas rodas, izsniedzot nodokïu ieòçmumus, parasti attiecas uz: nodokïa summu par produktiem, arî atbalstu, pârdoðanas datumu vai apjomu, preèu vai pakalpojumu skaitu. Iespçjams, ka rullîði lîdz finanðu valûtai, kurâ tiek izsniegti ieòçmumi, tiks samazinâti lîdz pamata summai un izdrukâs nepareizu pirkumu apliecinâjumu. Veiksmîgi reìistrçjot pârdoðanas apjomus ïoti sareþìîtâ un sâpîgâ apjomâ, pastâv fakti, ka fiskâlâ apjomâ reìistrçtais darîjums netiks atmaksâts vai uzlabots, saglabâjot zemu izmaksu funkcijas ðajâ maksâjumâ. 2013. gada marta nolûkos tas nebija viegli, un tas jâdara, ja fiskâlâ kvîts saòem kïûdu. Îstenoðanâ ir izstrâdâti daþi mehânismi, kuru izmantoðanu atbalstîja biroji, taèu ðî palîdzîba bija neoficiâla. No 2013. gada 1. aprîïa lçmumâ par fiskâlajiem kases aparâtiem tika iekïauti noteikumi, kas regulç ðo ideju. No 2013. gada aprîïa nodokïu maksâtâjiem, kas reìistrç pârdoðanu ar kases aparâtiem, ir jâveic divi ieraksti - atgrieðanas un sûdzîbu ieraksti un acîmredzamu kïûdu ieraksti. Noteikumi nenosaka, kâ tie bûtu jâdara, apraksta tos un kâdus datus tiem jâbût. Abi ir koriìçti, lai koriìçtu fonda informçtîbâ iekïautos pârdoðanas apjomus, tomçr pçdçjais tiks izmantots iepriekðminçto panâkumu gûðanai kïûdas. Atceïot kvîti, ir nepiecieðams izveidot atbilstoðu ierakstu kïûdu reìistrâ, tostarp: bruto vçrtîba un slikti reìistrçto pârdoðanas nodoklis, îss kïûdas cçloòa un formas apraksts, kâ arî saòemðanas oriìinâls.